Про врегулювання окремих питань, пов’язаних із здійсненням іноземних інвестицій в Україну
                               Про врегулювання окремих питань, пов’язаних із 
                                    здійсненням іноземних інвестицій в Україну 


    Національний банк України повідомляє про прийняття постанови Правління Національного банку України від 23.12.2009 № 762 "Про врегулювання питань щодо здійснення та реєстраціїі ноземних інвестицій” та її реєстрації в Міністерстві юстиції України 01.03.2010 за №195/17490 
(далі – Постанова№ 762).
    Постановою № 762 затверджено Положення про порядок державної реєстрації Національним банком України іноземних інвестицій. Це Положення визначає порядок державної реєстрації Національним банком України іноземних інвестицій, здійснених виключно у вигляді грошових коштів та після 
набрання чинності Законом України від 23.06.2009 № 1533-VI "Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансовоїкризи” (далі – Закон). 
    Звертаємо увагу, що для забезпечення можливості проведення у даний час реєстраціїі ноземних інвестицій, що були здійснені в Україну з 24.11.2009 до дати набрання чинності Постанови № 762, останньою передбачені відповідні 1 перехідні положення. Так, для іноземних інвестицій, здійснених у цей період (1), початком перебігу 30-ти денного строку, протягом якого дозволяється 
подавати документи до територіального управління Національного банку України для реєстрації інвестицій, уважається не дата їх фактичного здійснення, а дата набрання чинності Постанови № 762. 
    Крім того, Постановою № 762 внесено зміни до трьох нормативно-правових актів Національного банку України, а саме: 
    1) Положення про порядок іноземного інвестування в Україну (2), зокрема: 
     - змінено термінологію, що використовується в цьому положенні; 
    - виключено вимогу щодо обов’язкового використання рахунку торговця цінними паперами за операціями здійснення/повернення портфельних інвестицій; 
_____________________________________________________________________________________
(1) З 24.11.2009 додатинабраннячинностіПостанови№ 762 
(2) ЗатвердженепостановоюПравлінняНаціональногобанкуУкраїнивід 10.08.2005 № 280 ізареєстрованев 
МіністерствіюстиціїУкраїни 29.08.2005 за№ 947/11227 (іззмінами).

_____________________________________________________________________________________


    - скориговано відповідно до вимог Закону норми положення щодо порядку та валюти розрахунків за інвестиційними операціями іноземних інвесторів; 
    2) Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою (3), зокрема: 
    - переглянуто перелік та порядок подання документів, що є підставою для купівлі іноземної валюти за операціями іноземних інвесторів, у тому числі випадки, коли подання певних документів не вимагається; 
    - спільно з Державною податковою адміністрацією України доопрацьовано норми, що стосуються документального підтвердження сплати податків з доходів (прибутків) за інвестиційними операціями іноземних інвесторів; 
    - упорівнянні з попередньою редакцією цього положення передбачена можливість купівлі іноземної валюти з метою виконання уповноваженим банком власних зобов’язань за депозитними операціями в іноземній валюті виключно в частині повернення процентів за вкладами (депозитами) віноземній 
валюті;
    3) Переліку ітарифів послуг з реєстрації установ банків, надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інших послуг, що надаються Національним банком України та його територіальними управліннями (4) (встановлено тарифи за послуги територіального управління Національного банку України щодо видачі інформаційного повідомлення про державну реєстрацію іноземної інвестиції, унесення змін до інформаційного повідомлення, а також видачі дублікатів цих документів). 
    Постанова№762 набирає чинності з дня їїофіційного опублікування, що за повідомленням Міністерства юстиції України відбудеться 15.03.2010 року у виданні "ОфіційнийвісникУкраїни” (сайт: www.ovu.com.ua). 
    Текст Постанови № 762 розміщено на сторінці Національного банку України у мережі Інтернет в розділі "Законодавство” за адресою www.bank.gov.ua . 
______________________________________________________________________________________
(3) ЗатвердженепостановоюПравлінняНаціонального банкуУкраїни від 10.08.2005 № 281, зареєстроване в 

МіністерствіюстиціїУкраїни 29.08.2005 за№ 950/11230 (іззмінами).
(4) ЗатвердженіпостановоюПравлінняНаціональногобанкуУкраїнивід 12.08.2003 № 333, зареєстрованів 
МіністерствіюстиціїУкраїни 10.09.2003 за№ 787/8108 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19.03.2004 № 120, зізмінами) 

______________________________________________________________________________________

Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська 9 
ДовідкателефонівНБУ (38 044) 253-01-80, факс (38 044) 230-20-33, 253-77-50
www.bank.gov.uaЕкономіка [40]
Фондовий ринок [21]
ЗМІ [19]
Банки [62]
Бізнес [14]
Політика [6]
Доставка
Оплата
Реквізити
Партнери


© 2021 MKO info® - Рукоділля