Про фонд
Закон України "Про Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб
вiд 20 вересня 2001 р. №2740-III


Фонд є державною, спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб.

                                                              Фонд є державною установою

Основною ціллю діяльності Фонду в Україні є захист прав та інтересів фізичних осіб – вкладників банків, філій іноземних банків.

Керiвним органом Фонду є адмiнiстративна рада, яка формується шляхом делегування до її складу двох представникiв Кабiнету Мiнiстрiв Українi, двох представникiв Нацiонального банку Українi та одного представника асоцiацiї банкiв.

Фонд гарантує вклади громадян, які розміщені у учасниках (тимчасових учасниках) Фонду в національній та іноземній валюті, включаючи відсотки, в розмірі вкладів, але не більше 150 000 грн. по вкладах у кожному банку, філії іноземного банку на день настання недоступності вкладів. Вклади до 1 гривні не відшкодовуються.

Розмiр вiдшкодування може бути збiльшено за рiшенням адмiнiстративної ради Фонду.

Вкладники набувають право на одержання гарантованої суми вiдшкодування за вкладами за рахунок коштiв Фонду в грошовiй одиницi України з дня настання недоступностi вкладiв.

                                Недоступнiсть вкладiв - неможливiсть одержання вкладу вкладником 
                              вiдповiдно до умов договору, яка настає з дня призначення лiквiдатора 
                                                      учасника (тимчасового учасника) Фонду


В Українi учасниками Фонду є банки, філії іноземних банків, якi мають банкiвську лiцензiю на право здiйснювати банкiвську дiяльнiсть та свiдоцтво учасника Фонду. ВАТ "Державний ощадний банк України" не є учасником Фонду.


                                                Учасники мають СВIДОЦТВО учасника Фонду

У разі порушення учасником Фонду вимог Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб” банк, філія іноземного банку переводиться до категорії тимчасового учасника Фонду, що пiдтверджується довiдкою тимчасового учасника.

                                                  Банки - тимчасовi учасники мають ДОВIДКУ 
                                                           тимчасового учасника Фонду


Фонд не відшкодовує гарантовану суму за вкладами фізичних осіб у банку, філії іноземного банку переведеному до категорії тимчасового учасника Фонду, якщо ці вклади були залучені ним з дати отримання повідомлення про переведення його до категорії тимчасового учасника Фонду.
Після переведення до категорії тимчасового учасника банк, філія іноземного банку зобов’язаний попереджати у письмовій формі фізичних осіб при укладенні з ними нових угод на залучення вкладів, про те що Фонд не гарантує відшкодування за цими вкладами.
Двічі на рік Фонд публікує в офіційних засобах масової інформації реєстр учасників (тимчасових учасників) Фонду. Iнформацiя про змiни в реєстрi публiкується додатково протягом 14 календарних днiв пiсля внесення змiн.

_
Категорії розділу
Діяльність фонду [18]
   Доставка
Оплата
Реквізити
Партнери


© 2021 MKO info® - Рукоділля