Учасники системи

Застаномна 1 жовтня 2009 року учасниками СЕП були 1380 установ, із них: 
184 - банкиУкраїни;
1134 - філіїбанківУкраїни;
28 - органиДержавного казначействаУкраїни;
36 - установи НаціональногобанкуУкраїни.

Учасники системи, враховуючи свої потреби, самостійно вирішують працювати їм за незалежним чи консолідованим кореспондентським рахунком. 

 За станом на 1 жовтня 2009 року за незалежним кореспондентським рахунком працювало 117 банків (включаючиНаціональнийбанкУкраїни), що складало 64 % від загальної кількості банків – юридичних осіб, які є учасниками системи. Ними за 9 місяців 2009 року виконано 39 219 тисяч початкових платежів насуму 1 450 549 млн.грн., що відповідно на 17 % більше покількостітана 4 % менше по сумі таких самих показників порівняноз 9 місяцями 2008 року. 

Решта банків, а саме 66 комерційних банків, що складало 36 % від загальноїкількості банків -юридичних осіб, які є учасниками системи, за станом на 1 жовтня 2009 року працювали за консолідованим кореспондентським рахунком. 

 Розподілу часників системи за моделями обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку був такий (діаграма 1): 
за 3 моделлюпрацювали 50 банків;
за 4 моделлюпрацювали 11 банків;
за 7 моделлюпрацювали 5 банків.
За єдиним казначейським рахунком (8 модель) працювало Державне
казначейство України, на долю якого припадає 14 % від загальної суми
здійсненихпочаткових платежівза 9 місяців 2009 року.

  
За 9 місяців 2009 року послугами СЕП у режимі реального часу скористалася 507 установ (37 % від загальної кількості учасників СЕП), але тільки 69 учасників виконували платежі в цьому режимі, асаме: 30 банківта 10 філійбанків, НаціональнийбанкУкраїнизйогоустановами. 

Завантаженість СЕП 

За 9 місяців 2009 року учасниками системи виконано 229 220 тисяч
початкових платежів та електронних розрахункових повідомлень на суму
4 465 685 млн.грн., щовідповіднона 12 % та 25 % меншеніжза 9 місяців 2008
року, ізних:
 - початкові платежі в файловому режимі – 227 460 тис.шт.; 
 - початкові платежі в режимі реального часу – 196 тис.шт.; 
 - електронні розрахункові повідомлення – 1564 тис.шт. 
 Переважну більшість початкових платежів, асаме 91 % відзагальноїїх кількості, становили платежі, виконані банківськими установами. У розрізі груп банків кількість та сума початкових платежів, здійснених у СЕП банками 

I групи є найбільшою у загальномуобсязіплатежів, виконанихбанками, і становить 68 % та 58 % відповідно (таблиця 1). 

 Таблиця 1. Обсягпочатковихплатежів, виконанихбанками через СЕП Національного банку Україниза 9 місяців 2009 року: 
                                     Січень-вересень 2009р.                    Січень-вересень 2009р. 
 Банки                            Кількістьплатежівта                                 Сума 
                                  електроннихрозрахункових     %                платежів        % 
                                     повідомлень,(тис.шт.)                            (млн.грн.) 

 БанкиI групи                       141 001                       68                2 056 919       58 

 БанкиII групи                       25 799                        12                 705 774         20 
 БанкиIII групи                      17 563                         9                  318 306          9 
 БанкиIV групи                      23 248                        11                  461 031        13 

 Усього                                207 611                      100                3 542 030      100 

 Таблиця 2. Завантаженість системи за моделями обслуговування консолідованого кореспондентського рахункуза 9 місяців 2009 року 
 Моделі       Загальна              Загальна сума                       утому числі: 
                 кількість               початкових       початкові платежіта  початковіплатежіта 
                початкових             платежів              електронні                електронні 
                платежів та                                     розрахункові            розрахункові 
                електронних                                    повідомлення,           повідомлення, 
               розрахункових                                 виконанів СЕП у          виконанівСЕП у 
                повідомлень                                   файловому режимі       режиміреального 
                                                                                                            часу 

                 Тис.шт.  % від      Млн.грн.  % від          Кількість Сума          Кількість Сума 
                           "Разом"                 "Разом"      (тис.шт.) (млн.грн.)  (тис.шт.)(млн.грн.) 

 Самостійно     39219   17        1450549   32             39023  1199258         196     251291 
 3 модель        128628  56        1773944  40             128620 1695002           8       78942 
 4 модель         30687   14         491397  11               30686  489770            1       1627 
 7 модель          9315    4           118491   3                9315   118491           0           0 
 8 модель         21371    9          631304  14               21371  631304           0           0 
*
 Разом             229220 100       4465685 100             229015  4133825        205   331860 

___________________________

* Утомучислі 1564 тисячіелектроннихрозрахунковихповідомлень

Дані, наведені в таблиці 2, свідчать, що найбільшим попитом серед

учасників СЕП користувалася 3 модель обслуговування консолідованого

кореспондентського рахунку, за якою юридична особа має консолідований

коррахунок і внутрішньобанківську міжфілійну платіжну систему, яка

забезпечуєпроведенняпереказукоштівміжфіліямибанкутавзаємодіюізСЕП

длявиконанняміжбанківськогопереказукоштівфіліямибанку. За 9 місяців

2009 рокуучасникисистеми, якіпрацювализацієюмоделлю, виконали 128 628

тисяч початкових платежівта електроннихрозрахункових повідомлень (або

56 % відзагальногообсягу), щона 15 552 тисячіштук (абона 11 %) менше, ніж

у відповідномуперіоді 2008 року.
Категорії розділу
Безготівкові розрахунки [4]
Платіжні картки [2]
Міжбанківські розрахунки [4]
Національна Система Масових Електронних Платежів [7]
Додаткові матеріали [1]
   Доставка
Оплата
Реквізити
Партнери


© 2021 MKO info® - Рукоділля