Про затвердження Інструкції про порядок формування бази даних про вкладників - фізичних осіб у учасниках (тимчасових учасниках) Фонду гарант


Про затвердження Інструкції про порядок формування бази даних про вкладників - фізичних осіб у учасниках (тимчасових учасниках) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

                                        (назва із змінами, внесеними згідно з рішенням адміністративної ради
                                            Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.04.2009 р. N 10)

                                   Рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
                                                               від 14 листопада 2002 року N 13 

                                                     Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
                                                               6 грудня 2002 р. за N 956/7244 

                                                        Із змінами і доповненнями, внесеними
                                 рішеннями адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
                                                             від 25 грудня 2003 року N 25,
                                                             від 21 червня 2005 року N 39,
                                                             від 18 січня 2008 року N 2,
                                                             від 9 квітня 2009 року N 10

Відповідно до статті 9 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Інструкцію про порядок формування бази даних про вкладників - фізичних осіб у учасниках (тимчасових учасниках) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (додається). 
(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням адміністративної ради
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.04.2009 р. N 10)

2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на виконавчу дирекцію. 

3. Це рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства. 
 

Голова адміністративної ради  В. Кротюк 


 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 14 листопада 2002 р. N 13
(у редакції рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 9 квітня 2009 р. N 10)
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 грудня 2002 р. за N 956/7244


         Інструкція про порядок формування бази даних про вкладників - фізичних осіб у                    учасниках (тимчасових учасниках) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

1. Загальні положення

1. Ця Інструкція розроблена з метою вдосконалення бази даних про вкладників - фізичних осіб у учасниках (тимчасових учасниках) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) і встановлює загальні вимоги щодо накопичення та збереження потрібної інформації про вкладників, які є обов'язковими стандартами. 
2. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб". Її вимоги є обов'язковими до виконання учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду.
3. Терміни, що використовуються в цій Інструкції, мають такі значення:
база даних про вкладників - фізичних осіб - програмно-апаратний комплекс учасника (тимчасового учасника) Фонду як частина програмного комплексу автоматизації роботи банку, філії іноземного банку, що забезпечує накопичення, збереження, належне використання інформації про вкладників - фізичних осіб, необхідної для здійснення Фондом гарантованих відшкодувань за вкладами з дня настання недоступності вкладів;
відповідальний за введення інформації - працівник (працівники) відповідного підрозділу банку, філії іноземного банку, які відповідають за введення даних про вкладників - фізичних осіб в інформаційну базу даних учасника (тимчасового учасника) Фонду, їх збереження та захист від руйнування;
учасник Фонду - банк, філія іноземного банку, що виконує встановлені Національним банком України економічні нормативи щодо достатності капіталу і платоспроможності, може виконувати свої зобов'язання перед вкладниками, включений до Реєстру учасників (тимчасових учасників) Фонду та сплачує збори до Фонду;
тимчасовий учасник Фонду - банк, філія іноземного банку, що за рішенням адміністративної ради Фонду переведені до категорії тимчасових учасників;
вклад (депозит) - кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які відповідно до законодавства України розміщені вкладником на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку на іменних рахунках у учасника (тимчасового учасника) Фонду чи залучені таким учасником у формі випуску (емісії) іменних ощадних (депозитних) сертифікатів і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору;
депозитні операції - операції, які здійснюються за депозитними (вкладними) та поточними рахунками фізичних осіб, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування на них коштів;
власник депозиту (вкладник або депонент) - фізична особа, якою або на користь якої з банком, філією іноземного банку укладено договір про здійснення операцій за депозитними (вкладними) та поточними рахунками;
недоступність вкладів - неможливість одержання вкладником вкладу відповідно до умов договору, яка настає з дня призначення ліквідатора учасника (тимчасового учасника) Фонду.

2. Порядок формування учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду бази даних про вкладників - фізичних осіб 

1. База даних банку, філії іноземного банку про вкладників - фізичних осіб складається з інформації про вкладників, що занесена в базу відповідно до укладених з банком, філією іноземного банку договорів на здійснення депозитних операцій у валюті України та іноземній валюті (гривневий еквівалент), згідно з вимогами чинного законодавства України. 
База даних про вкладників - фізичних осіб, крім забезпечення виконання операцій з накопичення, збереження та належного використання інформації про вкладників, має забезпечувати зберігання даних в архівний файл на зовнішніх носіях, відокремлених як логічно, так і фізично, та мати автоматизовані засоби відновлення бази даних про вкладників з резервних копій у разі руйнування основної бази даних про вкладників.
Усі зазначені вище функції та механізми мають бути невід'ємною складовою частиною бази даних про вкладників.
2. У базі даних зазначаються такі дані про вкладника:
а) прізвище, ім'я та по батькові вкладника (особи, на користь якої відкрито рахунок);
б) номер, дата видачі та найменування органу, який видав документ, що засвідчує фізичну особу (дані паспорта або документа, що замінює його).
Документами, що засвідчують особу, є: для громадян України - паспорт громадянина України або документ, що його замінює; для малолітніх та неповнолітніх осіб, яким не виповнилось 16 років, - свідоцтво про народження; для іноземців та осіб без громадянства - паспортні документи з відмітками про наявність дозволу на постійне проживання та/або посвідки на постійне проживання, для біженців - посвідчення біженця;
в) місце проживання, що враховує:
назву населеного пункту, де мешкає вкладник;
назву області;
назву району;
назву вулиці, N будинку і N квартири;
г) ідентифікаційний номер з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;
ґ) дата договору (відкриття рахунку);
д) номер договору з вкладником;
е) сума вкладу (депозиту);
є) сума нарахованих відсотків;
ж) номер рахунку вкладника.
3. Дані про вкладника мають бути занесені до бази одночасно з укладенням з вкладником договору та відкриттям відповідного рахунку, крім суми нарахованих відсотків.
Сума нарахованих відсотків (і ще не сплачених) включається до бази одночасно після їх нарахування. При цьому відображення в базі сум нарахованих відсотків ведеться в розрізі окремих рахунків кожного вкладника.
4. Якщо кошти внесені однією фізичною особою на користь іншої фізичної особи, то до набуття прав вкладника особою, на користь якої зроблено вклад (відкрито рахунок), до бази даних заносяться дані особи, яка зробила вклад (відкрила рахунок); після набуття прав вкладника особою, на ім'я якої зроблено вклад (відкрито рахунок), дані в базі змінюються на дані особи, на користь якої зроблено вклад (відкрито рахунок).
5. Якщо договір укладається з фізичною особою, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це відповідні державні органи і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, то в базі даних реквізит заповнюється значенням "0000000000", а до договору додається копія сторінки паспорта з відповідною відміткою.
Якщо ідентифікаційний номер невідомий (за рахунками, що відкривались до введення ідентифікаційного номера як обов'язкового реквізиту при відкритті рахунку), у базі даних реквізит заповнюється значенням "0000099999".
6. Якщо вклади залучаються банком, філією іноземного банку після дати отримання повідомлення про переведення до категорії тимчасового учасника Фонду, то в базі даних (у графі 14) має обов'язково зазначатися "0" - відмітка про те, що Фонд не гарантує відшкодування коштів за цими вкладами.
7. Інформаційна база даних банку, філії іноземного банку про вкладників - фізичних осіб має формуватися з застосуванням програмно-апаратного комплексу.
8. Комплекс може функціонувати як автономно, так і у складі операційного дня банку, філії іноземного банку (далі - ОДБ) та забезпечувати:
ведення, перегляд та коригування інформаційних даних про вкладників - фізичних осіб, а також можливість об'єднання рахунків одного вкладника;
уніфікацію механізмів щоденного обміну інформацією про кількість вкладників та суми залишків на їх вкладах між філіями та головним банком, філією іноземного банку (або між автономними автоматизованими системами з ведення вкладних операцій та програмно-апаратним комплексом у головному банку, філії іноземного банку);
забезпечення сумісності з ОДБ або іншими автоматизованими системами з ведення вкладних операцій фізичних осіб;
консолідацію інформації про вкладників - фізичних осіб на рівні головного банку, філії іноземного банку. Для цього в програмно-апаратному комплексі банку, філії іноземного банку має бути передбачений інтерфейс обміну інформацією з ОДБ або автономними автоматизованими системами з ведення вкладних операцій фізичних осіб;
формування інформації за зазначеними в пункті 2 глави 2 цієї Інструкції ознаками та вивантаження її на електронні та паперові носії.
9. База даних банку, філії іноземного банку про вкладників - фізичних осіб має бути сформована відповідно до базової структури згідно з додатком 1 до цієї Інструкції за прикладом, наведеним у додатку 2.
10. З метою збереження інформації про вкладників - фізичних осіб учасник (тимчасовий учасник) Фонду повинен формувати файли архіву даних відповідно до цієї Інструкції за стандартною структурою (додаток 3).
Щокварталу на звітні дати консолідована інформація з бази даних головного банку, філії іноземного банку, звірена з балансовими рахунками та оформлена відповідним актом звірки, архівується та вивантажується на електронні зовнішні носії (на CD-диски тощо).
Архівуванню підлягають інформаційні відомості про вкладників - фізичних осіб та суми залишків за вкладами і нарахованими відсотками за станом на 1 січня, 1 квітня, 1 липня та 1 жовтня. Інформація на зовнішніх носіях зберігається протягом кварталу та оновлюється на кінець дня перед наступною звітною датою.
Архіви мають зберігатися на зовнішніх носіях, які не підпадають під вплив магнітного поля або випромінювання (на CD-дисках тощо).
11. Банк, філія іноземного банку розробляє внутрішній документ про порядок формування, ведення, підтримки та збереження бази даних про вкладників - фізичних осіб та наказом визначає особу, відповідальну за введення інформації до бази даних та підтримку її в актуальному стані. Відповідальні особи призначаються щодо кожного відділення, філії і банку - юридичної особи, філії іноземного банку.

3. Вимоги до інформації про вкладників - фізичних осіб 

1. Дані про вкладника, що заносяться до бази банку, філії іноземного банку, повинні бути точними, достовірними, без помилок та перекручень і забезпечувати однозначне тлумачення їх користувачами, а також можливість однозначної ідентифікації власника депозиту. 
2. Банк, філія іноземного банку самостійно здійснюють щоквартальну звірку (за станом на 1 січня, 1 квітня, 1 липня та 1 жовтня) між даними бази та балансовими рахунками, на яких обліковуються вклади (депозити) фізичних осіб і нараховані за ними відсотки, що підлягають гарантуванню, і оформлюють результати звірки у вигляді акта з відображенням підсумкових значень сум залишків за вкладами (депозитами) та за нарахованими відсотками (додаток 4). У разі виникнення розбіжностей причини їх повинні бути відображені у акті звірки.
3. При переведенні банку, філії іноземного банку до категорії тимчасових учасників Фонду банк, філія іноземного банку наступного робочого дня після отримання повідомлення про переведення до категорії тимчасових учасників повинні забезпечити:
консолідацію (зведення) даних про вкладників - фізичних осіб банку на рівні банку - юридичної особи, філії іноземного банку;
звірку між базою та балансовими рахунками, на яких обліковуються вклади фізичних осіб і нараховані за ними відсотки, що підлягають гарантуванню;
аналіз стану бази даних (установити кількість рахунків, за якими відсутні або некоректно введені реквізити);
архівування даних інформаційної бази на зовнішніх носіях (на CD-дисках тощо).
Результати звірки оформлюються у вигляді акта.
4. З дати переведення до категорії тимчасових учасників Фонду в банку, філії іноземного банку має бути забезпечене щоденне передавання інформації про вкладників - фізичних осіб від філій до банку - юридичної особи, філії іноземного банку.

4. Відповідальність та контроль за формуванням бази даних про вкладників - фізичних осіб 

1. За формування баз даних про вкладників - фізичних осіб у учасниках (тимчасових учасниках) Фонду та підтримання їх в актуальному стані відповідають керівники банків, філій іноземних банків. У разі прийняття рішення про ліквідацію банку, філії іноземного банку керівники забезпечують передачу бази даних у повному обсязі ліквідатору банку, філії іноземного банку. 
2. Відповідальні особи за введення інформації відповідають за своєчасність і достовірність інформації про вкладників - фізичних осіб, уведеної до бази даних банку, філії іноземного банку.
3. У разі виникнення ситуацій у банку, філії іноземного банку, що призводять до припинення їх діяльності, учасник (тимчасовий учасник) Фонду повинен протягом одного дня після припинення виконання операцій сформувати архів даних про вкладників - фізичних осіб на кінець останнього робочого дня.
 

Начальник відділу організації
виплат та методології
обліку вкладних операцій                           Т. П. Лінник 
 


Категорії розділу
Норматівні акти ФГВФО [14]
Отримати відшкодування [3]
   Доставка
Оплата
Реквізити
Партнери


© 2021 MKO info® - Рукоділля