Про затвердження Положення про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб


                                                  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
                                              І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
                                                             ПОСТАНОВА

                                   

                                               від 30 серпня 2002 р. N 1301/268 
                                                                    Київ

            Про затвердження Положення про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 

Відповідно до статті 8 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" Кабінет Міністрів України і Національний банк України ПОСТАНОВЛЯЮТЬ: 
1. Затвердити Положення про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (додається).
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 21 січня 1999 р. N 70 "Питання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 4, ст. 133).
 

Прем'єр-міністр України              А. КІНАХ   

Голова 
Національного банку України      В. СТЕЛЬМАХ   


Інд. 34
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України
від 30 серпня 2002 р. N 1301/268 


                                                               ПОЛОЖЕННЯ
                                    про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб


1. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб.
2. Фонд є юридичною особою, має відокремлене майно, яке є об'єктом права державної власності і перебуває у його повному господарському віданні.
Фонд є економічно самостійною установою, яка не має на меті одержання прибутку, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в Національному банку.
Фонд має печатку із своїм найменуванням, веде облік і звітність відповідно до законодавства.
Місцезнаходження Фонду - м. Київ.
3. Фонд у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб", іншими актами законодавства та діє на підставі цього Положення.
4. Основними завданнями Фонду є:
забезпечення захисту прав фізичних осіб - вкладників банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду шляхом відшкодування за рахунок його коштів вкладів, включаючи відсотки, у разі настання недоступності вкладів (далі - відшкодування втрат);
здійснення організаційно-управлінських заходів з метою забезпечення виплати вкладникам сум відшкодування втрат;
забезпечення надходження та акумуляції сум зборів з банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду та інших коштів, призначених для здійснення відшкодування втрат;
забезпечення цільового використання коштів, що знаходяться на рахунках Фонду.
5. Фонд відповідно до покладених на нього завдань:
1) відшкодовує кожному вкладнику банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду втрати у розмірі, визначеному відповідно до Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб";
2) проводить перевірку:
правильності розрахунків та контролює своєчасність і повноту перерахування зборів банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду;
діяльності банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду, в тому числі із залученням з цією метою незалежних експертів за рахунок його коштів;
3) бере участь у перевірках, які проводяться Національним банком, з питань, що належать до компетенції Фонду;
4) порушує перед Національним банком питання про застосування до банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду заходів впливу у разі порушення ними норм Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб";
5) застосовує безпосередньо до банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду заходи впливу, передбачені Законом України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб";
6) забезпечує використання власних коштів за їх цільовим призначенням;
7) одержує від Національного банку інформацію, необхідну для виконання Фондом функцій, що передбачені Законом України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" та цим Положенням (далі - функції Фонду);
8) визначає обов'язкові форми звітності для банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду;
9) публікує в офіційних засобах масової інформації:
двічі на рік станом на 1 січня і 1 липня звіт про свою діяльність, реєстр банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду протягом одного місяця після зазначених термінів;
інформацію про зміни в реєстрі банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду протягом 14 календарних днів після внесення змін до реєстру;
відповідно до законодавства річний звіт, достовірність даних якого повинна бути підтверджена незалежною аудиторською фірмою;
10) подає річний звіт разом з аудиторським висновком Кабінетові Міністрів України і Національному банку до 1 липня року, що настає за звітним;
11) встановлює для банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду у визначеному ним порядку обов'язкові стандарти - вимоги щодо їх членства у Фонді;
12) залучає в порядку, передбаченому Законом України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб", кредити від Кабінету Міністрів України у грошовій формі або державними цінними паперами, Національного банку, інших банків та іноземних кредиторів у грошовій формі;
13) набуває право кредитора стосовно банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду на всю суму, що підлягає відшкодуванню, з дня настання недоступності вкладів;
14) одержує від ліквідатора банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду інформацію та передбачені законодавством документи, необхідні для виконання Фондом функцій із забезпечення відшкодування втрат;
15) забезпечує виконання вимог законодавства про збереження банківської таємниці щодо інформації, одержаної від Національного банку, банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду та ліквідатора банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду.
6. Кошти Фонду формуються за рахунок:
сум початкових зборів з банків - учасників Фонду;
сум регулярних і спеціальних зборів з банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду;
внесених Національним банком коштів у розмірі 20 млн. гривень;
доходів, одержаних від інвестування його коштів в державні цінні папери;
кредитів, залучених від Кабінету Міністрів України, Національного банку, інших банків та іноземних кредиторів;
сум пені, сплачуваної банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду за несвоєчасне або не в повному обсязі перерахування зборів до Фонду;
доходів від депозитів, розміщених Фондом у Національному банку.
7. Фонд є єдиним розпорядником коштів, що акумулюються у процесі його діяльності.
Кошти Фонду не включаються до державного бюджету.
Кошти Фонду використовуються тільки за цільовим призначенням - для відшкодування втрат, інвестування в державні цінні папери, вкладення на депозитні рахунки Національного банку, забезпечення виконання функцій Фонду.
8. Функції Фонду виконуються за рахунок його коштів, передбачених у річному кошторисі витрат, який затверджується адміністративною радою.
Фонд має право придбавати та орендувати майно, необхідне для виконання його функцій, у межах кошторису витрат, затвердженого адміністративною радою і погодженого з Мінфіном та Національним банком.
Фонд несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, за винятком того, на яке не може бути накладено стягнення відповідно до законодавства.
9. Фонд видає нормативно-правові акти з питань, що належать до його повноважень, які є обов'язковими для банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду.
Нормативно-правові акти видаються у формі інструкцій, положень і правил, які затверджуються адміністративною радою і підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому законодавством.
10. Керівними органами Фонду є адміністративна рада та виконавча дирекція.
11. Адміністративна рада діє у складі п'яти осіб, які є громадянами України, постійно проживають в Україні, мають вищу фінансово-економічну чи юридичну освіту, стаж роботи за фахом не менше ніж 5 років.
Адміністративна рада формується шляхом делегування до її складу по два представники Кабінету Міністрів України і Національного банку, одного представника Асоціації українських банків.
Очолює адміністративну раду голова, який щороку обирається адміністративною радою з числа її членів.
Члени адміністративної ради не можуть бути членами органів управління або акціонерами будь-якого банку.
Термін повноважень члена адміністративної ради становить чотири роки і може бути продовжений на наступний термін, але не більше ніж на два періоди.
У разі закінчення терміну повноважень члена адміністративної ради відповідний орган, зазначений в абзаці другому цього пункту, делегує протягом місяця до складу адміністративної ради нового представника або приймає рішення про продовження терміну повноважень члена адміністративної ради з урахуванням положень абзацу п'ятого цього пункту.
Повноваження члена адміністративної ради припиняються за рішенням органу, що його делегував, у разі:
подання членом адміністративної ради письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
неможливості виконання обов'язків (у тому числі за станом здоров'я);
набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
закінчення терміну його повноважень;
його смерті або на підставі рішення суду про оголошення його померлим чи визнання безвісно відсутнім.

Продовження
Категорії розділу
Норматівні акти ФГВФО [14]
Отримати відшкодування [3]
   Доставка
Оплата
Реквізити
Партнери


© 2021 MKO info® - Рукоділля