Про затвердження Положення про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб


Повноваження члена адміністративної ради може бути достроково припинено також з ініціативи органу, що делегував його до складу адміністративної ради, в разі прийняття відповідного рішення.

Орган, що делегував до складу адміністративної ради представника, повноваження якого припинено відповідно до абзаців сьомого - тринадцятого цього пункту, делегує нового представника у місячний термін після прийняття рішення про дострокове припинення повноважень попереднього представника.
12. Адміністративна рада координує роботу Фонду, пов'язану із захистом інтересів вкладників банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду, здійснює контроль і нагляд за його діяльністю, приймає рішення в межах своїх повноважень і несе відповідальність за виконання покладених на Фонд завдань та функцій.
13. Адміністративна рада:
1) затверджує свій регламент, кошторис витрат Фонду, організаційну структуру Фонду, порядок відшкодування Фондом втрат, а також стандарти і нормативно-правові акти Фонду;
2) призначає на посаду директора-розпорядника і членів виконавчої дирекції та приймає рішення про їх звільнення з посади;
3) затверджує положення про виконавчу дирекцію та порядок оплати праці її членів;
4) погоджує форми і розмір оплати праці працівників Фонду;
5) здійснює нагляд за діяльністю виконавчої дирекції;
6) розглядає і затверджує звіти виконавчої дирекції про результати діяльності Фонду за кожне півріччя;
7) вносить Національному банку пропозиції щодо запобігання негативним явищам, які можуть загрожувати інтересам вкладників банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду;
8) приймає за погодженням з Національним банком рішення щодо встановлення спеціального збору для сплати банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду;
9) приймає рішення про залучення кредитів від Кабінету Міністрів України, Національного банку, інших банків та іноземних кредиторів і про затвердження терміну інвестування коштів Фонду в державні цінні папери або вкладення на депозитні рахунки Національного банку;
10) щороку визначає аудиторську фірму, яка проводитиме аудит Фонду;
11) призначає в разі потреби позачергову аудиторську перевірку Фонду і визначає для цього аудиторську фірму;
12) визначає банки - агенти, через які здійснюється виплата Фондом гарантованої суми відшкодування втрат;
13) приймає рішення щодо участі Фонду у міжнародних організаціях;
14) затверджує порядок придбання Фондом товарів, робіт і послуг;
15) приймає рішення про збільшення розміру відшкодування втрат за рахунок коштів Фонду, переведення банку - учасника Фонду до категорії тимчасових учасників Фонду, виключення банку із числа учасників (тимчасових учасників) Фонду та з інших питань, що належать до її компетенції.
14. Рішення адміністративної ради приймається простою більшістю голосів за умови участі в засіданні не менше ніж чотирьох її членів. У разі рівного розподілу голосів голос голови адміністративної ради є вирішальним.
В окремих випадках, що визначаються регламентом, рішення адміністративної ради можуть прийматися шляхом письмового опитування членів ради.
Рішення адміністративної ради, прийняті в межах її повноважень, є обов'язковими для виконання банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду.
15. Порядок роботи адміністративної ради визначається її регламентом.
Адміністративна рада проводить чергові засідання не рідше ніж один раз на квартал.
Позачергові засідання можуть проводитися за ініціативою голови адміністративної ради або на вимогу не менше ніж трьох її членів чи на вимогу виконавчої дирекції Фонду.
16. Голова адміністративної ради:
головує на її засіданнях;
підписує протоколи засідань;
розподіляє обов'язки між її членами;
приймає рішення з питань діяльності Фонду, крім тих, що належать виключно до компетенції адміністративної ради та виконавчої дирекції.
17. Питання, що пов'язані з поточною діяльністю Фонду, вирішує виконавча дирекція, кількісний склад якої затверджується адміністративною радою.
Виконавчу дирекцію очолює директор - розпорядник Фонду.
Директор - розпорядник Фонду та члени виконавчої дирекції призначаються на посаду та звільняються з посади адміністративною радою.
Директором - розпорядником Фонду та членами виконавчої дирекції можуть бути громадяни України, які постійно проживають в Україні, мають вищу фінансово-економічну чи юридичну освіту, стаж роботи за фахом не менше ніж 5 років.
18. Виконавча дирекція:
1) приймає рішення про відшкодування втрат;
2) виконує всі процедури, пов'язані з відшкодуванням втрат;
3) складає кошторис витрат Фонду та подає його на затвердження адміністративної ради;
4) подає на затвердження адміністративної ради звіти про результати діяльності Фонду за кожне півріччя;
5) розробляє та подає на затвердження адміністративної ради Фонду стандарти і нормативно-правові акти Фонду;
6) має право вимагати скликання позачергового засідання адміністративної ради;
7) розглядає звернення до Фонду вкладників банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду стосовно відшкодування втрат за рахунок його коштів;
8) вивчає та аналізує тенденції розвитку ринку ресурсів, що залучаються від вкладників банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду;
9) має право проводити перевірку діяльності банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду з питань, що належать до повноважень Фонду. Планові перевірки проводяться не частіше ніж один раз на рік, позапланові - за рішенням адміністративної ради щодо переведення банку - учасника до категорії тимчасових учасників Фонду;
10) встановлює за погодженням з Національним банком форми звітності та порядок її подання до Фонду банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду;
11) одержує від Національного банку інформацію про прийняті ним рішення щодо застосування заходів впливу до окремих банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду відповідно до законодавства;
12) аналізує інформацію про фінансовий стан банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду;
13) інформує Національний банк про результати проведених у межах її повноважень перевірок діяльності банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду та в разі виявлення допущених банками порушень норм Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" вносить пропозиції про застосування Національним банком до таких банків заходів впливу;
14) інвестує кошти Фонду в державні цінні папери або зберігає їх на депозитних рахунках Національного банку згідно із законодавством;
15) веде реєстр банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду та вносить до нього відповідні зміни;
16) подає на розгляд адміністративної ради пропозиції щодо:
встановлення спеціального збору для сплати банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду;
збільшення розміру відшкодування втрат за рахунок коштів Фонду, залучення Фондом кредитів від Кабінету Міністрів України, Національного банку, інших банків та іноземних кредиторів;
переведення банку - учасника Фонду до категорії тимчасових учасників Фонду;
виключення банку з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду;
щорічного визначення аудиторської фірми, яка проводитиме аудит Фонду;
визначення відібраних на основі поточного моніторингу банків-агентів, через які здійснюватиметься виплата Фондом гарантованої суми відшкодування втрат;
участі Фонду у міжнародних організаціях;
17) приймає рішення з інших питань, що належать до її компетенції.
19. Директор - розпорядник Фонду:
керує поточною діяльністю Фонду;
діє від імені Фонду і представляє його інтереси без доручення у відносинах з державними органами, банками, міжнародними організаціями, іншими установами та організаціями;
головує на засіданнях виконавчої дирекції;
підписує протоколи засідань виконавчої дирекції, накази та розпорядження, а також угоди, що укладаються Фондом;
розподіляє обов'язки між членами виконавчої дирекції;
призначає на посаду та звільняє з посади працівників Фонду (крім членів виконавчої дирекції) відповідно до законодавства про працю;
приймає рішення з усіх питань діяльності Фонду, крім тих, що належать до компетенції адміністративної ради, її голови, а також виконавчої дирекції;
несе персональну відповідальність за діяльність Фонду та виконання покладених на нього завдань;
бере участь у засіданнях адміністративної ради з правом дорадчого голосу.
20. Фонду забороняється провадити діяльність, не передбачену Законом України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб".
21. Ліквідація Фонду проводиться в установленому законом порядку.
Кошти Фонду, що залишилися після його ліквідації, перераховуються до державного бюджету.


Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА»Категорії розділу
Норматівні акти ФГВФО [14]
Отримати відшкодування [3]
   Доставка
Оплата
Реквізити
Партнери


© 2021 MKO info® - Рукоділля