Про затвердження Положення про порядок нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб


                     Про затвердження Положення про порядок нарахування і сплати зборів до Фонду                                                                                гарантування вкладів фізичних осіб

                             Рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
                                                                 від 14 січня 2002 року N 1 

                                               Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
                                                            8 лютого 2002 р. за N 118/6406 

                                                      Із змінами і доповненнями, внесеними
                             рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
                                                                від 9 квітня 2009 року N 1

Відповідно до статті 9 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на виконавчу дирекцію. 

3. Це рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства. 
 

Голова адміністративної ради  Я. Солтис 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 14 січня 2002 р. N 1
(у редакції рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 9 квітня 2009 р. N 1)
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
8 лютого 2002 р. за N 118/6406


                                                              Положення
  про порядок нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

1. Загальні положення 

1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" і визначає порядок надання розрахунків і сплати банками та філіями іноземних банків зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд). 
2. Дія цього Положення поширюється на банки і філії іноземних банків, що є учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду.
Учасниками Фонду є банки і філії іноземних банків, які включені до Державного реєстру банків, який веде Національний банк України, та мають банківську ліцензію на право здійснення банківської діяльності. Учасники (тимчасові учасники) Фонду повинні дотримуватись стандартів Фонду, виконувати встановлені Національним банком України економічні нормативи щодо достатності капіталу і платоспроможності та виконувати свої зобов'язання перед вкладниками.

2. Порядок нарахування і сплати зборів до Фонду 

1. Банки та філії іноземних банків сплачують до Фонду: 

початковий збір; 

регулярний збір; 

спеціальний збір. 

Банки та філії іноземних банків самостійно нараховують та сплачують збори до Фонду, визначені в цьому пункті. 
Після переведення до категорії тимчасових учасників Фонду банк, філія іноземного банку, вклади фізичних осіб до яких залучені до дня їх переведення до цієї категорії, зобов'язані сплачувати збори до Фонду до повного виконання зобов'язань перед вкладниками по виплаті їхніх вкладів та нарахованих відсотків.
2. Початковий збір перераховується учасником Фонду на рахунок Фонду протягом 30-ти календарних днів з дня одержання банківської ліцензії на здійснення банківської діяльності.
Розмір початкового збору становить 1 відсоток від зареєстрованого статутного капіталу банку (приписного капіталу філії іноземного банку) на день отримання учасником Фонду ліцензії від Національного банку України на здійснення банківської діяльності.
Протягом тижня після отримання від Національного банку України ліцензії на здійснення банківської діяльності учасник Фонду повинен надати Фонду документи, які засвідчують обов'язковість і правочинність сплати учасником Фонду початкового збору до Фонду.
Такими документами є:
засвідчена в нотаріальному порядку копія ліцензії Національного банку України на право здійснення банківської діяльності;
розрахунок суми початкового збору (додаток 1).
Розрахунок суми початкового збору подається Фонду на паперових носіях і має бути завірений підписами керівника і головного бухгалтера банку, філії іноземного банку та відбитком печатки банку, філії іноземного банку.
Зі свого боку Національний банк України зобов'язаний у тижневий строк інформувати Фонд про надання банку, філії іноземного банку банківської ліцензії на право здійснення банківської діяльності.
Банки, створені в результаті реорганізації шляхом їх злиття, приєднання або перетворення (у разі сплати початкового збору до Фонду банками, які реорганізувалися), звільняються від сплати початкового збору та набувають усіх прав і обов'язків реорганізованих банків щодо участі у Фонді.
3. Регулярний збір нараховується учасником (тимчасовим учасником) Фонду двічі на рік у розмірі по 0,25 відсотка від загальної суми вкладів, включаючи нараховані за вкладами відсотки, за станом на 31 грудня року, що передує поточному, та 30 червня поточного року. Для проведення нарахування регулярного збору за вкладами в іноземній валюті вони перераховуються у національну валюту України за офіційним (обмінним) курсом, установленим Національним банком України, відповідно на 31 грудня року, що передує поточному, та 30 червня поточного року.
У строк до 1 березня та 1 вересня поточного року учасник (тимчасовий учасник) Фонду надає Фонду розрахунок суми регулярного збору (додаток 2), що підлягає сплаті протягом поточного року. Розрахунок заповнюється у гривнях з копійками і надається в електронному вигляді та на паперових носіях. Розрахунок регулярного збору в паперовому вигляді завіряється підписами керівника і головного бухгалтера банку, філії іноземного банку та відбитком печатки банку, філії іноземного банку. Сплата нарахованих регулярних зборів проводиться банком, філією іноземного банку щокварталу, рівними частками, до 15-го числа місяця, наступного за кварталом.
4. Застосування спеціального збору до Фонду здійснюється, якщо поточні доходи Фонду є недостатніми для виконання ним у повному обсязі своїх зобов'язань щодо обслуговування та погашення залучених кредитів, спрямованих на відшкодування коштів вкладникам учасників (тимчасових учасників) Фонду. Рішення про встановлення спеціального збору приймає адміністративна рада Фонду за погодженням з Національним банком України.
Унесення спеціального збору учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду проводиться у строки та згідно з умовами, установленими адміністративною радою Фонду.
5. При реорганізації учасників (тимчасових учасників) Фонду шляхом злиття, приєднання або перетворення правонаступник набуває всі права і обов'язки щодо участі у Фонді в обсягах, які мали учасники (тимчасові учасники) Фонду, права яких він наслідує. Правонаступник повинен протягом тижня з дня реєстрації відповідних змін Національним банком України письмово повідомити Фонд про проведену реорганізацію з посиланням на відповідний документ Національного банку України і подати уточнені розрахунки сум зборів, які підлягають сплаті до Фонду.
У разі зміни місцезнаходження або статусу банк, філія іноземного банку письмово повідомляють Фонд про ці зміни у тижневий строк.

3. Контроль за нарахуванням і сплатою зборів 

1. Контроль за правильністю нарахування та повнотою і своєчасністю сплати учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду зборів до Фонду здійснюється самими учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду. 
2. Фонд здійснює контроль за достовірністю наданих йому звітів та повнотою і своєчасністю сплати учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду зборів на підставі:
розрахунків і звітів, що надаються банками, філіями іноземних банків до Фонду;
даних, отриманих від Національного банку України;
матеріалів, отриманих під час перевірок Фондом учасників (тимчасових учасників) Фонду.
3. Після закінчення терміну сплати зборів до Фонду Фонд протягом десяти робочих днів на підставі отриманих від банків, філій іноземних банків звітів проводить звіряння розрахунків зі сплати банками, філіями іноземних банків зборів і вживає таких заходів:
у разі несвоєчасної або неповної сплати суми зборів Фонд виставляє до банку, філії іноземного банку відповідні вимоги про сплату збору і нараховує пеню;
надає Національному банку України інформацію про стан розрахунків банків, філій іноземних банків за зборами до Фонду;
вживає інших передбачених законодавством заходів щодо стягнення з банків, філій іноземних банків сум несплачених зборів та пені за несвоєчасну сплату зборів.

4. Відповідальність платників зборів 

1. За несвоєчасне або неповне перерахування початкового, регулярного або спеціального зборів учасники (тимчасові учасники) Фонду протягом місяця сплачують пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від розміру неперерахованої суми за кожний день прострочення. 
2. У разі невиконання учасником (тимчасовим учасником) Фонду вимог частини третьої статті 6 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" керівники банку, філії іноземного банку підлягають адміністративній відповідальності відповідно до закону.
 

Головний бухгалтер -
фінансовий директор                 С. Б. Борса 
 


Категорії розділу
Норматівні акти ФГВФО [14]
Отримати відшкодування [3]
   Доставка
Оплата
Реквізити
Партнери


© 2021 MKO info® - Рукоділля