Про затвердження Положення про порядок проведення перевірок учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб


Про затвердження Положення про порядок проведення перевірок учасників (тимчасових учасників) Фонду                                                           гарантування вкладів фізичних осіб

(назва із змінами, внесеними згідно з рішенням адміністративної ради
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.04.2009 р. N 4)

                              Рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
                                                             від 14 жовтня 2002 року N 7 

                                                   Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
                                                         11 листопада 2002 р. за N 884/7172 

                                                   Із змінами і доповненнями, внесеними
                              рішеннями адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
                                                             від 17 вересня 2003 року N 23,
                                                             від 26 травня 2004 року N 31,
                                                             від 18 січня 2008 року N 1,
                                                             від 9 квітня 2009 року N 4

Відповідно до статті 9 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вирішила: 

1. Затвердити Положення про порядок проведення перевірок учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (додається). 
(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням адміністративної ради
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.04.2009 р. N 4)

2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на виконавчу дирекцію. 

3. Це рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства. 
 

Голова адміністративної ради  В. Кротюк

 


 ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 14 жовтня 2002 р. N 7
(у редакції рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 9 квітня 2009 р. N 4)
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 листопада 2002 р. за N 884/7172


                                                                  Положення
про порядок проведення перевірок учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. Загальні положення

1. Це Положення, розроблене відповідно до вимог Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб", регулює процес планування та проведення перевірок Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) учасників (тимчасових учасників) Фонду, у тому числі щодо дотримання ними стандартів Фонду.
2. Об'єктами перевірки з боку Фонду є банки, філії іноземних банків, їх відокремлені підрозділи (далі - Банки).
3. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
стандарти Фонду - це вимоги до Банків щодо їх членства у Фонді, які встановлюються нормативно-правовими актами Фонду;
первинний контроль - різновид перевірки Банку, що здійснюється з метою визначення наявності в Банку умов, визначених законодавством, у тому числі нормативно-правовими актами Фонду, необхідних для прийняття Банку до учасників Фонду;
дата перевірки - дата, станом на яку здійснюється виїзна перевірка та відображається стан справ Банку в акті перевірки (далі - Акт). За дату перевірки береться перше число місяця, що передує даті початку виїзної перевірки;
акт перевірки - документ про результати проведеної перевірки Банку, який складається інспекційною групою та затверджується начальником відділу інспектування Фонду;
інспектор-ревізор - працівник відділу інспектування Фонду;
інспекційна група - група інспекторів-ревізорів та працівників інших підрозділів Фонду, яким відповідно до посвідчення на перевірку доручається здійснити перевірку Банку;
період, що перевіряється - період діяльності Банку, що перевіряється з питань, які належать до компетенції Фонду;
планова перевірка - перевірка Банку, що здійснюється відповідно до плану перевірок, затвердженого в порядку, передбаченому цим Положенням;
позапланова перевірка - перевірка Банку, яка не була внесена до плану перевірок у встановлений цим Положенням строк та призначена відповідно до вимог Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб";
строк проведення перевірки - строк, протягом якого інспекційною групою Фонду здійснюється перевірка Банку.
4. Перевірки здійснюються з метою визначення:
достовірності звітності, наданої Банками до Фонду;
повноти і своєчасності розрахунків Банків за зборами до Фонду;
повноти і достовірності ведення Банком бази даних про вкладників - фізичних осіб відповідно до Інструкції про порядок формування бази даних про вкладників - фізичних осіб у учасниках (тимчасових учасниках) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженої рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14.11.2002 N 13, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.12.2002 за N 956/7244 (із змінами);
дотримання Банками в своїй діяльності вимог Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб", стандартів Фонду, інших нормативно-правових актів Фонду.
5. Первинний контроль здійснюється при вступі Банку до складу учасників Фонду на підставі наданих Банком документів, передбачених Положенням про порядок ведення Реєстру учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженим рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12.02.2002 N 3, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.03.2002 за N 242/6530 (із змінами).
6. Планова перевірка Банку здійснюється не частіше одного разу на рік. Під час проведення перевірки Банку водночас може бути проведена перевірка його відокремлених підрозділів.
7. Виконавча дирекція Фонду може прийняти рішення про проведення позапланової перевірки Банку в разі необхідності переведення учасника до категорії тимчасових учасників Фонду.
Рішення про проведення позапланової перевірки Банку приймається виконавчою дирекцією та підписується директором-розпорядником Фонду.
8. Тимчасові учасники Фонду підлягають перевіркам до моменту їх повного розрахунку з вкладниками за гарантованими Фондом вкладами фізичних осіб та нарахованими за ними відсотками.
9. Працівники Фонду мають право брати участь у перевірках Банків, які здійснюються Національним банком України, з питань, що належать до компетенції Фонду відповідно до Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб".

2. Порядок складання планів перевірок 

1. Планування перевірок Банків здійснюється з метою недопущення дублювання та забезпечення належної координації роботи відділу інспектування та інших підрозділів Фонду, а також своєчасного та рівномірного проведення планових перевірок Банків. 
2. Відділ інспектування Фонду при складанні планів інспекційних перевірок Банків використовує:
інформацію, отриману Фондом унаслідок проведення його працівниками поточного моніторингу стану Банків;
інформацію про попередні перевірки Банків з урахуванням питань, які були перевірені, про зміст виявлених порушень і результати проведеної роботи щодо їх усунення;
інформацію про виконання Банками розроблених ними заходів щодо приведення своєї діяльності у відповідність до вимог нормативно-правових актів Фонду;
інформацію інших підрозділів Фонду щодо діяльності Банків;
результати перевірок діяльності Банків, які здійснювалися зовнішніми аудиторами;
звернення, скарги вкладників, кредиторів та інших юридичних і фізичних осіб;
рішення виконавчої дирекції Фонду.
3. Плани перевірок складаються відділом інспектування Фонду щорічно за встановленою формою (додаток 1) на підставі власних прогнозних планів відділу та з урахуванням пропозицій інших підрозділів Фонду.
Відділ інспектування подає прогнозний річний план на наступний рік виконавчій дирекції Фонду до п'ятнадцятого листопада поточного року на затвердження. Річний план складається з розбивкою за місяцями і є базовим для проведення перевірок Банків інспекційними групами в наступному році.
4. Зміни до річного плану перевірок Банків уносяться виконавчою дирекцією Фонду за поданням підрозділів Фонду, з обґрунтуванням підстав для їх унесення.
5. Затверджений річний план перевірок Банків доводиться до відділу інспектування Фонду до двадцятого листопада поточного року і є обов'язковим для виконання.
6. Про хід виконання плану перевірок начальник відділу інспектування щомісяця надає виконавчій дирекції Фонду звіт за встановленою формою (додаток 2) не пізніше п'ятнадцятого числа місяця, наступного за звітним.
До звіту додається текстова інформація, що має висвітлювати такі питання:
дотримання Банками у своїй діяльності нормативно-правових актів Фонду;
достовірність наданої Банками до Фонду звітності;
повнота та своєчасність розрахунків Банків за зборами до Фонду;
рішення загальних зборів акціонерів (учасників) Банків щодо поліпшення їх діяльності (за наявності);
інформація про виконання Банками розроблених ними заходів щодо усунення порушень, виявлених під час попередніх перевірок, здійснених Фондом;
найпоширеніші недоліки, що виявлені під час перевірок Банків за цей період.

продовженняКатегорії розділу
Норматівні акти ФГВФО [14]
Отримати відшкодування [3]
   Доставка
Оплата
Реквізити
Партнери


© 2021 MKO info® - Рукоділля