Про затвердження Положення про порядок проведення перевірок учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб


почяток


3. Порядок проведення перевірок Банків

1. Фонд не пізніше ніж за десять робочих днів до початку перевірки надсилає Банку повідомлення про проведення перевірки з затвердженим переліком питань щодо проведення перевірки (додаток 3). Повідомлення та перелік питань щодо проведення перевірки оформлюються на бланках Фонду, засвідчуються підписом директора-розпорядника Фонду, надсилаються засобами спецзв'язку на адресу Банку. 
2. Керівник і склад інспекційної групи визначаються та затверджуються директором-розпорядником Фонду.
До складу інспекційної групи входять працівники відділу інспектування Фонду та при необхідності працівники інших підрозділів Фонду. Цим працівникам може надаватись окреме завдання для перевірки питань, що належать до компетенції підрозділів, у яких вони працюють. Ці працівники складають окремі довідки про результати перевірки, які додаються до Акта. На час проведення перевірки Банку всі члени інспекційної групи підпорядковуються керівнику інспекційної групи. Керівник інспекційної групи призначається з числа працівників відділу інспектування Фонду.
Інспекційна група проводить перевірку Банку на підставі посвідчення на проведення планової (позапланової) перевірки (додаток 4), яке засвідчується підписом директора-розпорядника Фонду та відбитком печатки Фонду. Строк проведення перевірки не повинен перевищувати 14 робочих днів і при необхідності може бути подовжений директором-розпорядником Фонду, але не більше ніж на 12 робочих днів.
3. У перший день перевірки проводиться зустріч інспекційної групи з керівництвом Банку, з обов'язковим пред'явленням інспекційною групою посвідчення на проведення планової (позапланової) перевірки та службового посвідчення для ознайомлення. На зустрічі обговорюються обсяги та методи перевірки, а також організаційні питання щодо перевірки. Від Банку для участі в зустрічі запрошуються керівник Банку або його заступник, головний бухгалтер Банку, керівник служби внутрішнього аудиту Банку.
4. Перевірка Банку проводиться за наданими Банком інспекційній групі оригіналами або належним чином завіреними копіями первинних бухгалтерських документів, даними обліку й звітності, документами розпорядчого характеру та іншими документами, необхідними для здійснення перевірки, згідно із затвердженим переліком питань для проведення перевірки.
5. Посадові особи Банку зобов'язані безкоштовно надавати інспекторам-ревізорам:
вільний доступ у робочий час до приміщень Банку, де відбувається залучення коштів від фізичних осіб, та до виділеного Банком приміщення для розміщення працівників Фонду під час проведення перевірки;
вільний доступ до всіх документів та інформації Банку, що є об'єктом перевірки, згідно із затвердженим переліком питань щодо проведення перевірки;
ксерокопії бухгалтерських та інших документів, необхідних для проведення перевірки, які завірені підписом уповноваженої на це посадової особи Банку та відбитком печатки Банку;
пояснення (у тому числі письмові) стосовно питань, що перевіряються;
інформацію щодо діяльності Банку, яка є необхідною для здійснення перевірки в межах повноважень і функцій Фонду.
Письмові пояснення надаються на ім'я керівника інспекційної групи Фонду з обов'язковим зазначенням дати їх складання та не пізніше визначеного у запиті строку. Пояснення повинні бути конкретні, вичерпні й по суті поставлених питань.
Ненадання посадовими особами Банку під час проведення перевірки документів, що підтверджують правомірність операцій з коштами фізичних осіб, розцінюється як відсутність таких документів у Банку.
Відповідальність за повноту та достовірність поданих для перевірки документів несе Банк, що перевіряється.
Якщо в період проведення перевірки Банку посадова особа не з'явилась на запрошення інспекційної групи або відмовилась від подання будь-яких матеріалів і документів, що необхідні для здійснення перевірки (згідно із затвердженим переліком питань для проведення перевірки), відмовилась від надання письмового пояснення або не дала вичерпних відповідей на поставлені запитання, то інспекційною групою на другий день перевірки складається про це акт, а керівник інспекційної групи письмово інформує про це виконавчу дирекцію Фонду для реагування відповідно до законодавства.
6. Інспектор-ревізор Фонду зобов'язаний у ході перевірки:
дотримуватися вимог законодавства та нормативно-правових актів Фонду;
не розголошувати інформацію, що становить банківську чи службову таємницю або має конфіденційний характер та стала відома йому в зв'язку з виконанням службових обов'язків.

4. Оформлення матеріалів за результатами проведення перевірок Банків 

1. За результатами перевірки Банку інспекційною групою Фонду складається Акт. 
2. Акт містить систематизований виклад інформації щодо дотримання Банком вимог Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" та нормативно-правових актів Фонду.
3. Акт повинен бути складений на паперовому носії державною мовою і мати наскрізну нумерацію сторінок. Титульна (перша) сторінка Акта повинна бути викладена на бланку Фонду.
4. У разі необхідності використання у змісті Акта скорочених назв і загальноприйнятих абревіатур при першому вживанні відповідне словосполучення наводиться повністю з одночасною вказівкою в дужках його скороченої назви або абревіатури, використовуваних далі за текстом.
5. В Акті обов'язково зазначають:
дату Акта (під зазначеною датою мається на увазі дата підписання Акта інспекційною групою, що проводила перевірку);
номер Акта (присвоюється Акту при його реєстрації у Фонді);
назву населеного пункту, де розміщується Банк;

назву Акта: "Про результати перевірки дотримання вимог Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" та  
нормативно-правових актів Фонду _____________________ за _____________________";
                                                                                   (повне найменування Банку)          (період, що перевіряється) 


повне і скорочене (за наявності) найменування Банку, що перевіряється, відповідно до установчих документів;
перелік питань, які охоплені перевіркою;
прізвища, імена, по батькові, посади осіб, що проводили перевірку, із зазначенням назв підрозділів Фонду, які вони представляють;
дату і номер посвідчення на проведення планової (позапланової) перевірки;
період діяльності Банку, за який проведена перевірка;
дати початку і закінчення перевірки. При цьому датою початку перевірки є дата пред'явлення інспекційною групою керівництву Банку посвідчення на проведення планової (позапланової) перевірки для ознайомлення, а датою закінчення перевірки - дата підписання Акта інспекційною групою Фонду, що проводила перевірку;
дані про категорію перевірки (планова, позапланова);
прізвища, імена, по батькові посадових осіб Банку, що перевіряється, відповідальних за фінансову діяльність у періоді, що перевіряється (керівника, головного бухгалтера Банку), або осіб, які їх заміщають на час проведення перевірки, із зазначенням наказів, розпоряджень про призначення виконуючими обов'язки керівника, головного бухгалтера Банку. Якщо протягом періоду, що перевіряється, відбулися зміни в складі осіб, відповідальних за фінансову діяльність Банку, то їх прізвища, імена, по батькові зазначаються в Акті разом із указівкою періоду їх відповідальності та посиланням на розпорядчі документи про призначення і звільнення із займаної посади;
дані про реєстрацію (перереєстрацію) Банку у Фонді;
місцезнаходження Банку;
інформацію про відокремлені підрозділи Банку, які здійснюють операції із вкладами фізичних осіб;
дані про наявність ліцензії Національного банку України на здійснення банківської діяльності (номер і дата видачі ліцензії);
дані про розмір статутного капіталу (приписного капіталу) на момент реєстрації ліцензії Національного банку України на здійснення банківської діяльності;
дані про розмір статутного капіталу (приписного капіталу) на дату початку перевірки та повноту його формування;
інформацію про результати попередньої перевірки (якщо вона проводилась) з указівкою номера й дати Акта, періоду, що перевірявся, та виявлених у результаті перевірки фактів порушення Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" та нормативно-правових актів Фонду (за наявності), а також інформацію про виконання Банком заходів щодо усунення зазначених порушень;
дані про метод проведення перевірки за ступенем охоплення нею первинних документів (суцільний, вибірковий) з указівкою основних видів перевірених документів;
результати перевірки дотримання Банком норм Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" та нормативно-правових актів Фонду;
виявлені під час перевірки порушення з посиланням на конкретні статті і пункти нормативно-правових актів, вимоги яких були порушені;
факти протидії проведенню перевірки (за наявності).
6. Факти недотримання вимог Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" та нормативно-правових актів Фонду повинні бути викладені в Акті об'єктивно, стисло, точно, зрозуміло, з посиланням на документи, у яких засвідчені ці порушення. При викладенні фактів порушень в Акті робиться запис про перелік отриманих копій документів чи про факти неподання Банком, який перевірявся, будь-яких документів, що були необхідні для здійснення перевірки.
За результатами перевірки відокремлених підрозділів Банку складаються довідки про дотримання вимог Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" та нормативно-правових актів Фонду. Ці довідки підписуються інспекційними групами Фонду та керівниками відокремлених підрозділів. Керівник інспекційної групи не пізніше двох днів до закінчення перевірки Банку отримує від керівників інспекційних груп, які перевіряли відокремлені підрозділи Банку, довідки про результати перевірок. Довідка про результати перевірки відокремленого підрозділу Банку є невід'ємною частиною Акта перевірки Банку.
7. Якщо до Акта додаються копії документів, то вони обов'язково засвідчуються підписами уповноважених осіб Банку та відбитком печатки Банку.
8. Якщо до складу інспекційної групи, крім інспекторів-ревізорів, входять працівники інших підрозділів Фонду, які перевіряють окремі питання, що належать до компетенції підрозділів, у яких вони працюють, то ці працівники складають окремі довідки про результати перевірки, які додаються до Акта і є невід'ємними його частинами.
Ці довідки підписуються працівниками цих підрозділів Фонду та керівниками структурних підрозділів Банку, відповідальними за виконання конкретних вимог нормативно-правових актів Фонду, і надаються керівнику інспекційної групи Фонду не пізніше трьох робочих днів до дня закінчення перевірки.
9. Не допускаються в Акті різного роду виправлення цифрових показників, дат та іншої інформації.
10. Інформація про порушення, недоліки та сумнівні операції повинна бути згрупована і в разі потреби оформлена в таблицях, детальна інформація щодо них може міститись у додатках.
11. У висновках Акта робиться запис про перелік додатків до Акта. До примірника Акта, який залишається у Фонді, додаються:
копія повідомлення про проведення перевірки Банку та копія затвердженого переліку питань для проведення перевірки Банку;
посвідчення на проведення планової (позапланової) перевірки;
розрахунок пені за несвоєчасне або неповне перерахування початкового, регулярного або спеціального зборів Банком (додається у разі нарахування пені);
довідки членів інспекцій групи про результати перевірки Банку з окремих питань;
копії документів, що підтверджують наявність фактів порушень, виявлених у результаті перевірки (додаються при встановленні таких фактів);
письмові пояснення посадових осіб Банку про розбіжності, які виявлені під час перевірки та викладені в Акті (за наявності);
письмові пояснення посадових осіб Банку щодо відмови від надання документів для перевірки і копій документів за кожним фактом порушень, виявлених у результаті перевірки Банку (за наявності);
письмові пояснення посадових осіб Банку щодо відмови від підписання Акта перевірки (за наявності);
відомості про розмір статутного капіталу (приписного капіталу) на момент реєстрації ліцензії Національного банку України на здійснення банківської діяльності, розмір статутного капіталу (приписного капіталу) на дату початку перевірки та про повноту його формування (завірені посадовими особами Банку та відбитком печатки Банку);
інформація про відокремлені підрозділи Банку, які здійснюють операції із вкладами фізичних осіб (завірена посадовими особами Банку та відбитком печатки Банку).
12. За результатами проведеної перевірки складається Акт у двох примірниках, який підписується інспекційною групою, яка здійснювала перевірку, керівником та головним бухгалтером Банку. З Актом ознайомлюється керівник служби внутрішнього аудиту Банку, що засвідчується його підписом.
13. Якщо керівник Банку має заперечення чи зауваження щодо Акта, то вони оформляються в письмовій формі та засвідчуються підписом керівника Банку. Зауваження можуть бути викладені в кінці Акта або долучатися до нього. Якщо зауваження викладені окремо, то керівник Банку робить на Акті напис: "Зауваження додаються на ____ арк.", який засвідчує своїм підписом.
14. Якщо для подання письмових зауважень потрібен додатковий час, то керівник Банку зазначає в Акті конкретну дату їх подання, роблячи перед своїм підписом напис: "Зауваження будуть подані додатково не пізніше "___" ____________ ____ року", та надсилає їх у формі листа на ім'я директора - розпорядника Фонду. Строк подання зауважень не повинен перевищувати двох робочих днів від дня закінчення перевірки.
15. У разі відмови посадових осіб Банку від підписання Акта факт такої відмови засвідчується в Акті - на місці для їх підписів проставляється напис: "Від ознайомлення (підписання Акта) відмовились" і засвідчується підписами членів інспекційної групи. Акт з письмовим поясненням (за наявності) і матеріалами перевірки подається для розгляду директору - розпоряднику Фонду.
16. Один примірник Акта передається до канцелярії Банку з обов'язковим зазначенням дати та вхідного номера на другому примірнику Акта. Другий примірник Акта перевірки залишається у Фонді.
У разі встановлення за результатами перевірок недотримання вимог Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" та нормативно-правових актів Фонду Банк письмово повідомляє Фонд про вжиті заходи щодо їх усунення, протягом п'яти робочих днів з дня отримання Акта перевірки.
17. Акт перевірки Банку за письмовим розпорядженням директора - розпорядника Фонду протягом п'яти робочих днів після його підписання доводиться до відповідних підрозділів Фонду для опрацювання.
18. Акт перевірки Банку, що підписаний у встановленому порядку, залишається для обліку та контролю у Фонді і зберігається протягом строку, визначеного відповідними нормативно-правовими актами.
19. У разі виявлення у Банку за результатами перевірок порушень норм Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" та нормативно-правових актів Фонду відділ інспектування вносить пропозиції виконавчій дирекції Фонду щодо застосування Фондом до такого Банку заходів впливу відповідно до законодавства.
20. Щомісячно за результатами перевірок Фонд надає Національному банку України інформацію про виконання або порушення учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду вимог Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" та нормативно-правових актів Фонду.
За результатами розгляду матеріалів перевірки Банку в разі прийняття виконавчою дирекцією Фонду відповідного рішення Фонд вносить Національному банку України пропозиції щодо застосування до Банку-порушника заходів впливу з відповідним обґрунтуванням та наданням документів, що підтверджують факт учиненого Банком порушення.
21. Акт перевірки та інші матеріали щодо перевірки Банку є конфіденційною інформацією Фонду і не підлягають публічному розголошенню, а також переданню в інші органи, за винятком випадків, що передбачені законодавством.
 

Головний бухгалтер -
фінансовий директор                            С. Б. Борса   


Категорії розділу
Норматівні акти ФГВФО [14]
Отримати відшкодування [3]
   Доставка
Оплата
Реквізити
Партнери


© 2021 MKO info® - Рукоділля