Про затвердження Положення про порядок ведення Реєстру учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб


  Про затвердження Положення про порядок ведення Реєстру учасників      (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

(назва із змінами, внесеними згідно з рішенням адміністративної ради
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.04.2009 р. N 3)

                                           Рішення адміністративної ради 

                                 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
                                                 від 12 лютого 2002 року N 3 

                               Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

                                           11 березня 2002 р. за N 242/6530

                                         Із змінами і доповненнями, внесеними

                рішеннями адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

                                                    від 7 серпня 2003 року N 20,
                                                    від 25 грудня 2003 року N 27,
                                                       від 9 квітня 2009 року N 3

Відповідно до статті 9 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА

1. Затвердити Положення про порядок ведення Реєстру учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (додається).
(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням адміністративної ради
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.04.2009 р. N 3)

2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на виконавчу дирекцію. 

3. Це рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства.
 

Голова адміністративної ради  Я. Солтис 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 12 лютого 2002 р. N 3
(у редакції рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 9 квітня 2009 р. N 3)
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 березня 2002 р. за N 242/6530


                                                             Положення
про порядок ведення Реєстру учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. Загальні положення

1. Це Положення розроблене відповідно до Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" і визначає порядок ведення Реєстру учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), видачі банкам, філіям іноземних банків свідоцтв учасників Фонду та довідок тимчасових учасників Фонду.
2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:
Реєстр учасників (тимчасових учасників) Фонду (далі - Реєстр) - реєстр, який ведеться Фондом та містить відомості про реєстрацію банків та філій іноземних банків у Фонді;
перелік учасників (тимчасових учасників) Фонду - витяг з Реєстру Фонду, який містить найменування учасників (тимчасових учасників) Фонду, реєстраційні номери за Реєстром Фонду та інформацію про статус банків та філій іноземних банків (учасники, тимчасові учасники);
учасники (тимчасові учасники) Фонду - банки - юридичні особи або філії іноземних банків, які зареєстровані в Державному реєстрі банків, який ведеться Національним банком України, мають банківську ліцензію на здійснення банківської діяльності та включені до Реєстру Фонду;
свідоцтво учасника Фонду - документ, який підтверджує участь банку, філії іноземного банку у Фонді і видається Фондом учаснику Фонду в порядку і на умовах, визначених цим Положенням;
довідка тимчасового учасника Фонду - документ, який підтверджує тимчасову участь банку, філії іноземного банку у Фонді і видається Фондом тимчасовому учаснику Фонду в порядку і на умовах, визначених цим Положенням;
дата реєстрації у Фонді - дата фактичного включення банку, філії іноземного банку в Реєстр Фонду.

2. Порядок ведення Реєстру Фонду 

1. Ведення Реєстру Фонду здійснюється в пронумерованій, прошнурованій книзі, засвідченій підписами директора-розпорядника, головного бухгалтера та відбитком печатки Фонду.
2. Документи, що містять інформацію, яка включається до Реєстру Фонду, підлягають зберіганню у встановленому законодавством порядку.
3. Реєстр Фонду містить таку інформацію:
порядковий номер запису;
дату реєстрації банку у Фонді;
реєстраційний номер учасника (тимчасового учасника) Фонду;
повне найменування банку, філії іноземного банку та скорочене найменування (за наявності);
місцезнаходження банку, філії іноземного банку;
електронна адреса, адреса абонента електронної пошти НБУ;
прізвище, ім'я та по батькові керівника та головного бухгалтера банку, філії іноземного банку, номери телефону та факсу;
номер та дату видачі Національним банком України банківської ліцензії на здійснення банківської діяльності;
номер свідоцтва учасника Фонду;
номер бланка свідоцтва учасника Фонду;
дату отримання свідоцтва учасника Фонду (довідки тимчасового учасника Фонду) та підпис уповноваженої особи банку, філії іноземного банку;
дату повернення банком, філією іноземного банку свідоцтва учасника Фонду (довідки тимчасового учасника Фонду) та підпис уповноваженої особи банку, філії іноземного банку;
підставу для повернення свідоцтва учасника Фонду;
примітки.
4. У разі зміни найменування, місцезнаходження банку, філії іноземного банку, електронної адреси, адреси абонента електронної пошти НБУ, керівника та головного бухгалтера, номерів телефону та факсу банк, філія іноземного банку протягом п'яти робочих днів письмово повідомляє Фонд про зазначені зміни.

3. Оформлення банків, філій іноземних банків у Фонді 

1. До Реєстру Фонду включаються банки та філії іноземних банків, що сплатили початковий збір до Фонду, подали заяву про реєстрацію в Реєстрі учасників (тимчасових учасників) Фонду та про видачу свідоцтва учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за формою, встановленою у додатку 1 до цього Положення, та надали засвідчену в нотаріальному порядку копію банківської ліцензії на здійснення банківської діяльності.
Протягом п'яти робочих днів з моменту включення банку, філії іноземного банку в Реєстр Фонду Фонд оформлює свідоцтво учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (додаток 2), яке видається керівнику банку, філії іноземного банку або уповноваженій ним особі за дорученням.
2. У разі заміни Національним банком України банківської ліцензії банк, філія іноземного банку протягом п'яти робочих днів з дня отримання нової ліцензії надає Фонду засвідчену в нотаріальному порядку її копію.
У разі отримання від банку, філії іноземного банку копії нової ліцензії Фонд здійснює переоформлення свідоцтва учасника Фонду або довідки тимчасового учасника Фонду та повідомляє про це банк, філію іноземного банку.
Нове свідоцтво учасника Фонду або довідка тимчасового учасника Фонду видається банку, філії іноземного банку після або одночасно з поверненням попереднього свідоцтва учасника Фонду або довідки тимчасового учасника Фонду керівнику банку, філії іноземного банку або уповноваженій ним особі за дорученням.
3. У разі переведення учасника Фонду до категорії тимчасових учасників Фонду Фонд протягом п'яти робочих днів вносить зміни до Реєстру Фонду, направляє до банку, філії іноземного банку повідомлення про переведення його до категорії тимчасових учасників Фонду та виписує довідку тимчасового учасника Фонду (додаток 3).
4. Банк, філія іноземного банку, переведені до категорії тимчасових учасників, повинні:
провести інвентаризацію вкладів відповідно до Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб у тимчасових учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - квартальної форми звітності N 1-ТФ, затвердженої рішенням адміністративної ради Фонду від 14.10.2002 N 9, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11.11.2002 за N 886/7174 (із змінами), за станом на день отримання повідомлення про переведення банку, філії іноземного банку до категорії тимчасових учасників Фонду та протягом п'яти робочих днів подати до Фонду результати інвентаризації;
протягом п'яти робочих днів після одержання повідомлення про переведення банку, філії іноземного банку до категорії тимчасових учасників повернути Фонду свідоцтво учасника Фонду та отримати довідку тимчасового учасника Фонду. Повернення свідоцтва учасника Фонду та отримання довідки тимчасового учасника Фонду здійснюються керівником банку, філії іноземного банку або уповноваженою ним особою за дорученням.
5. У разі прийняття адміністративною радою Фонду рішення про переведення тимчасового учасника Фонду до категорії учасників Фонду Фонд вносить зміни до Реєстру Фонду та замінює банку, філії іноземного банку довідку тимчасового учасника Фонду на свідоцтво учасника Фонду, яке видається керівнику банку, філії іноземного банку або уповноваженій ним особі за дорученням.
6. При реорганізації учасників (тимчасових учасників) Фонду шляхом злиття, приєднання або перетворення правонаступник набуває всіх прав і обов'язків реорганізованих учасників (тимчасових учасників) щодо участі (тимчасової участі) у Фонді.
Правонаступник протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації Національним банком України змін, передбачених абзацом першим цього пункту, письмово повідомляє Фонд про проведену реорганізацію з посиланням на відповідні документи, що підтверджують ці зміни, і повертає до Фонду попереднє свідоцтво учасника Фонду або довідку тимчасового учасника Фонду.
Нове свідоцтво учасника Фонду або довідка тимчасового учасника Фонду видається керівнику банку, філії іноземного банку або уповноваженій ним особі за дорученням.
7. Ліквідатор банку, філії іноземного банку протягом 20 робочих днів з дня його призначення повертає до Фонду свідоцтво учасника Фонду банку, філії іноземного банку, що перебуває у стані ліквідації.
 

Начальник відділу економічного
аналізу та поточного моніторингу                Т. О. Раєвська 
 Категорії розділу
Норматівні акти ФГВФО [14]
Отримати відшкодування [3]
   Доставка
Оплата
Реквізити
Партнери


© 2021 MKO info® - Рукоділля