Про затвердження Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб


           Про затвердження Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування

                          вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб 

                                                   Рішення адміністративної ради 
                                       Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
                                                    від 12 лютого 2002 року N 2 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України11 березня 2002 р. за N 241/6529 

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішеннями адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 5 грудня 2002 року N 16,
 від 25 грудня 2003 року N 26,
 від 14 лютого 2006 року N 44,
 від 13 липня 2006 року N 48,
 від 11 квітня 2007 року N 3,
 від 9 квітня 2009 року N 2

Відповідно до статті 9 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА

1. Затвердити Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на виконавчу дирекцію.
3. Це рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства.
 

Голова
адміністративної ради                          Я. Солтис  


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 12 лютого 2002 р. N 2
(у редакції рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 9 квітня 2009 р. N 2)
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 березня 2002 р. за N 241/6529


                    Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування

                         вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб 

1. Загальні положення
1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" і визначає порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) коштів за вкладами фізичних осіб.
2. Вклад (депозит) - кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які відповідно до законодавства розміщені вкладником на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку на іменних рахунках в учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду чи залучені таким учасником у формі випуску (емісії) іменних ощадних (депозитних) сертифікатів і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства та умов договору. Відповідно до цього Положення Фонд відшкодовує вклади, розміщені на рахунках, що не використовуються вкладником для здійснення підприємницької діяльності.
3. Недоступність вкладів - неможливість одержання вкладу вкладником відповідно до умов договору, яка настає з дня призначення ліквідатора учасника (тимчасового учасника) Фонду.
4. Фонд гарантує кожному вкладнику учасника (тимчасового учасника) Фонду відшкодування коштів за його вкладами, включаючи відсотки, в розмірі вкладів на день настання недоступності вкладів, але не більше визначеної законодавством гарантованої суми за вкладами у кожному із таких учасників. Зазначений розмір відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, за рахунок коштів Фонду може бути збільшено за рішенням адміністративної ради Фонду залежно від тенденцій розвитку ринку ресурсів, залучених від вкладників учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду.
У разі розміщення вкладником в одному учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду кількох вкладів Фонд гарантує відшкодування коштів за такими вкладами, включаючи відсотки, у розмірі загальної суми вкладів за станом на день настання недоступності вкладів, але не більше розміру, встановленого відповідно до абзацу першого цього пункту.
Якщо вкладник має вклади у кількох учасниках (тимчасових учасниках) Фонду, які в подальшому реорганізувалися шляхом їх злиття, приєднання або перетворення в один банк - юридичну особу, Фонд гарантує відшкодування коштів за цими вкладами до закінчення строку дії договорів за цими вкладами на тих самих умовах, що й до реорганізації. Вклади, залучені після реорганізації учасників (тимчасових учасників) Фонду, гарантуються Фондом у загальній сумі, але не більше розміру, встановленого відповідно до абзацу першого цього пункту.
Вклади, розмір яких становить менше 1 гривні, не підлягають відшкодуванню.
5. Вкладники набувають право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в грошовій одиниці України з дня настання недоступності вкладів.
6. Відшкодування вкладів в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним (обмінним) курсом Національного банку України на день настання недоступності вкладів.
7. Відшкодування за вкладами здійснюються в готівковій або безготівковій формі.
Виплата сум і відкриття поточних рахунків здійснюється банком-агентом безкоштовно для вкладника.
Виплата гарантованої суми відшкодування вкладникам, які проживають за кордоном, здійснюється у порядку, установленому законодавством.
У разі якщо вкладник, який проживає за кордоном, не може отримати особисто суму відшкодування, виплата може бути здійснена його уповноваженому представнику в Україні.
Виплата відшкодування за вкладами, відкритими на ім'я неповнолітніх дітей, здійснюється їх батькам або опікунам.
8. Відшкодування за вкладами можуть сплачуватися іншим особам згідно із законодавством (за довіреністю, заповітом тощо).
9. Виплата Фондом гарантованої суми відшкодування через визначені банки-агенти здійснюється протягом трьох місяців з дня настання недоступності вкладів. У разі ліквідації системоутворюючого банку цей строк може бути продовжено до шести місяців.
Якщо вкладники не отримали відшкодування у зазначені строки, виплати здійснюються за результатами розгляду індивідуальних звернень вкладників до Фонду.
10. Строк позовної давності за зверненнями вкладників становить три роки.
11. Фонд не відшкодовує гарантовану суму за вкладами, що розміщені вкладниками, які не ідентифіковані ліквідаційною комісією.


продовженняКатегорії розділу
Норматівні акти ФГВФО [14]
Отримати відшкодування [3]
   Доставка
Оплата
Реквізити
Партнери


© 2021 MKO info® - Рукоділля