Про затвердження Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб


почяток


2. Взаємовідносини Національного банку України та Фонду. Взаємовідносини ліквідатора учасника (тимчасового учасника) Фонду та Фонду

1. Національний банк України зобов'язаний у тижневий строк інформувати Фонд про відкликання банківської ліцензії на здійснення банківської діяльності, протягом двох днів інформувати Фонд про ліквідацію учасника (тимчасового учасника) Фонду та надати Фонду такі документи щодо учасника (тимчасового учасника) Фонду: 
належним чином засвідчену копію документа про ліквідацію учасника (тимчасового учасника) Фонду;
список членів наглядової ради, ради директорів і ревізійної комісії банку, іноземного банку, вклади яких у банку, філії іноземного банку є недоступними;
список акціонерів банку, частка яких перевищує 10 відсотків статутного капіталу банку;
список працівників незалежних аудиторських фірм (аудиторів), які здійснювали аудиторські перевірки банку протягом останніх трьох років;
список вкладників, які на індивідуальній основі отримують від банку пільгові відсотки та мають фінансові привілеї, що призвели до погіршення фінансового стану банку.
2. Ліквідатор учасника (тимчасового учасника) Фонду має надати Фонду протягом двадцяти робочих днів з дня настання недоступності вкладів повний перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами (далі - Список), із визначенням їх розрахункової суми, яка підлягає відшкодуванню відповідно до цього Положення, за формою, встановленою в додатку 1. Список складається за станом на день настання недоступності вкладів.
Протягом періоду виплат ліквідатор може надавати до Фонду додаткову інформацію про вкладників стосовно зменшення (збільшення) належних їм сум відшкодування у межах гарантованої суми, зменшення (збільшення) кількості вкладників, яким необхідно здійснити виплати, зміну особи вкладника та інформацію зі зміненими реквізитами вкладників. У разі збільшення гарантованої суми відшкодування та прийняття адміністративною радою Фонду рішення про поширення його дії на вкладників банків, філій іноземних банків, яким здійснюються виплати відшкодувань, ліквідатор має надати до Фонду додатковий Список вкладників із зазначенням сум до збільшеної гарантованої суми.
3. Сума відшкодування для кожного вкладника розраховується із загального (об'єднаного) обсягу всіх його вкладів та нарахованих відсотків за вкладами. Вклади, розміщені в іноземній валюті, включаються до Списку після перерахування сум вкладів за офіційним (обмінним) курсом Національного банку України на день настання недоступності вкладів.
4. Ліквідатором не включається до Списку інформація про вклади осіб, яким Фонд не відшкодовує гарантовану суму за вкладами, а саме:
членів наглядової ради, ради директорів і ревізійної комісії банку, іноземного банку, вклади яких у банку, філії іноземного банку є недоступними;
працівників незалежних аудиторських фірм (аудиторів), які здійснювали аудиторські перевірки банку протягом останніх трьох років;
акціонерів, частка яких перевищує 10 відсотків статутного капіталу банку;
третіх осіб, які діють від імені вкладників, зазначених у абзацах другому - четвертому цього пункту;
вкладників, які індивідуально отримують від банку пільгові відсотки та мають фінансові привілеї, що призвели до погіршення фінансового стану банку.
Ліквідатор також не включає до Списку інформацію про вкладників, розмір вкладів яких становить менше 1 гривні.
5. Список складається в алфавітному порядку за прізвищами вкладників.
Дані символів у полях, що використовують символи алфавіту (колонка 2 - "Прізвище, ім'я, по батькові"; колонка 4 - "Назва населеного пункту, де мешкає вкладник"; колонка 5 - "Назва області"; колонка 6 - "Назва району"; колонка 7 - "Назва вулиці, номер будинку, номер квартири"; колонка 8 - "Документ, що засвідчує особу"), повинні бути подані лише з використанням символів українського, російського та латинського (для іноземців) алфавітів для системи Windows (кодова сторінка 1251).
Дані про вкладника включаються до Списку лише один раз.
При включенні даних до Списку допускаються лише загальноприйняті при написанні скорочення, наприклад:
адреси: м. Київ, Київська обл., Фастівський р-н, с. Ярошівка, вул. Поштова, буд. 1, кв. 2;
документів, що засвідчують особу: паспорт серії АА N 318262, виданий Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві 25/12/1996.
Дані про прізвище, ім'я та по батькові заносяться до Списку повністю, без скорочень.
Список разом із супровідним листом подається до Фонду одночасно на паперових та електронних носіях.
Дані на паперових носіях та їх електронна версія повинні бути ідентичними. Про ідентичність поданих ліквідатором даних зазначається в супровідному листі.
Усі сторінки Списку на паперових носіях мають бути пронумеровані, прошнуровані. Список засвідчується підписом ліквідатора та відбитком печатки банку, філії іноземного банку.
Дані Списку на електронних носіях подаються у файлі з розширенням csv відповідно до структури Списку вкладників (додаток 1). Файл csv формується за Правилами формування csv файлів (додаток 2).
6. Подання ліквідатором інформації до Фонду здійснюється особисто вповноваженою особою ліквідатора або через Державне підприємство спеціального зв'язку.
7. Ліквідатор відповідає за повноту та достовірність наданої до Фонду інформації.
8. На запит Фонду ліквідатор надає додаткову інформацію про номери рахунків, на яких обліковуються вклади (депозити) вкладника і нараховані за ними відсотки, та суми залишків на рахунках, уключаючи нараховані відсотки, за формою, встановленою в додатку 3.


3. Діяльність Фонду при здійсненні відшкодування коштів за вкладами фізичних осіб 

1. Після отримання від Національного банку України документів, що передбачені пунктом 1 глави 2 цього Положення, Фонд здійснює такі заходи: 
приймає рішення про відшкодування коштів вкладникам відповідно до наданого ліквідатором Списку;
протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про відшкодування коштів за вкладами фізичних осіб повідомляє вкладників через офіційні друковані засоби масової інформації про порядок відшкодування коштів за вкладами. Оголошення публікуються один раз на тиждень протягом одного місяця з дня прийняття рішення про відшкодування;
укладає договір з банком-агентом на виплату відшкодувань за рахунок коштів Фонду;
на підставі даних Списку складає для банку-агента загальний реєстр одержувачів сум відшкодувань за рахунок коштів Фонду (далі - Реєстр) (додаток 4);
повідомляє банк-агент про дату початку виплат;
перераховує на вказаний банком-агентом рахунок розраховану за Реєстром суму коштів, які банк-агент має сплатити одержувачам відшкодувань за їх зверненнями.
2. Реєстр складається на паперових та електронних носіях.
Дані на паперових та електронних носіях повинні бути ідентичними. Про ідентичність поданих Фондом даних зазначається в супровідному листі Фонду до банку-агента.
Дані Реєстру на електронних носіях подаються у файлі з розширенням csv відповідно до структури Реєстру (додаток 4). Файл csv формується за Правилами формування csv файлів (додаток 2).
Усі сторінки Реєстру на паперових носіях мають бути пронумеровані та прошнуровані. Реєстр підписується відповідальною особою, яка його склала, та засвідчується підписами директора-розпорядника і головного бухгалтера та відбитком печатки Фонду.
3. Передача Фондом документів до банку-агента здійснюється особисто вповноваженою особою Фонду або через Державне підприємство спеціального зв'язку.
4. Фонд набуває право кредитора щодо учасника (тимчасового учасника) Фонду на всю суму, що підлягає відшкодуванню, з дня настання недоступності вкладів.
5. Виплата сум відшкодувань вкладникам, які не одержали їх протягом тримісячного (шестимісячного) строку, здійснюється Фондом шляхом переказу коштів за індивідуальними зверненнями вкладників. Для отримання коштів вкладник або вповноважена особа повинна надіслати до Фонду заяву довільної форми з проханням виплатити гарантовану суму відшкодування. До заяви мають додаватися копія документа про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів та копія паспортного документа (сторінки, що містять прізвище, ім'я, по батькові, інформацію про номер, ким виданий, дату видачі). Особи, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи та у паспортах яких є відмітка про наявність у них права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, до заяви додають копію паспортного документа (сторінки, що містять прізвище, ім'я, по батькові, інформацію про номер, ким виданий, дату видачі, відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера).
Якщо відшкодування виплачується батькам або опікунам, окрім зазначених документів одного з батьків або опікунів, надсилається копія свідоцтва про народження дитини. У разі опіки - додатково надсилається також оформлений згідно з законодавством документ, що ця особа на момент здійснення виплат є опікуном.
Якщо відшкодування виплачується іншим особам за довіреністю, заповітом тощо, то до Фонду повинні бути надіслані також завірені в нотаріальному порядку копії зазначених документів.
Після перевірки даних вкладника за Списком складається Реєстр відповідно до вимог пункту 2 цієї глави цього Положення та передається банку-агенту для виплат. Розрахована сума переказів перераховується на вказаний банком-агентом рахунок, з якого здійснюються виплати одержувачам відшкодувань за їх зверненнями. Вкладникам направляються повідомлення про здійснення переказу.
Якщо відшкодування має бути виплачено спадкоємцю - юридичній особі, до Фонду надсилається письмова заява про сплату гарантованої суми відшкодування, засвідчена підписом керівника та відбитком печатки цієї юридичної особи. У заяві зазначаються дані, що забезпечують ідентифікацію вкладника та спадкоємця, а також платіжні реквізити для перерахування коштів.
Переказ коштів фізичним особам може здійснюватися через банк-агент, відділення "Укрпошти" та на банківський рахунок за вказаними реквізитами, юридичним особам - на банківський рахунок за вказаними реквізитами.

продовженняКатегорії розділу
Норматівні акти ФГВФО [14]
Отримати відшкодування [3]
   Доставка
Оплата
Реквізити
Партнери


© 2021 MKO info® - Рукоділля