Про затвердження Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб


почяток


4. Діяльність банку-агента при здійсненні виплати сум відшкодувань за вкладами фізичних осіб

1. Банк-агент зараховує перераховані Фондом кошти на рахунок, з якого здійснюються виплати одержувачам відшкодувань за їх зверненнями за рахунок коштів Фонду. 
2. Після одержання Реєстру та коштів від Фонду банк-агент на другий робочий день організовує виплати гарантованих сум, зокрема через свої відокремлені підрозділи, та письмово повідомляє про це Фонд.
Банк-агент самостійно приймає рішення про здійснення виплат і забезпечує доступність отримання вкладниками гарантованих сум відшкодувань у будь-якій установі банку, що є учасником внутрішньобанківської електронної платіжної системи термінових переказів коштів по Україні в національній валюті.
3. Паперова та електронна версії Реєстру зберігаються в банку-агента - юридичної особи в сервісному центрі для обліку та контролю.
Для здійснення виплат за місцезнаходженням одержувачів коштів банк-агент забезпечує авторизацію вкладників за даними документів, що засвідчують особу, та ідентифікаційними номерами (за наявності).
4. При проведенні виплат за місцезнаходженням вкладника, уповноважений працівник філії банку-агента повинен:
здійснити відповідно до вимог глави 5 ідентифікацію особи, яка звернулася за отриманням відшкодування;
зв'язатися із сервісним центром банку-агента для здійснення авторизації одержувача, порівнюючи його дані з даними Реєстру Фонду;
при підтвердженні авторизації здійснити за видатковим касовим ордером виплату коштів та направити до сервісного центру банку-агента повідомлення, в якому вказуються реквізити одержувача коштів, дата проведення виплати.
5. Банк-агент забезпечує цілісність та конфіденційність інформації під час її обробки, передавання та зберігання.
6. У філіях банку, де здійснюватимуться виплати, банк розміщує інформацію про виконання ним функцій банку-агента Фонду з виплати гарантованих сум відшкодувань вкладникам банку, філії іноземного банку, що ліквідується.
7. Банк-агент несе перед Фондом відповідальність, пов'язану з правильністю проведення виплат гарантованих сум.
8. За дорученням одержувача гарантованої суми відшкодування банк-агент може відкрити йому рахунок для зарахування коштів або перераховувати ці кошти за заявою одержувача на зазначений ним рахунок.
9. Інформація про хід виплат відшкодувань надається Фонду банком-агентом у встановлені договором терміни у вигляді Переліку вкладників, яким виплачені банком-агентом суми відшкодувань за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Перелік) (додаток 5), складеного в алфавітному порядку за прізвищами вкладників, із зазначенням суми та дати виплати відшкодування.
Звітність надається Фонду на паперових та електронних носіях разом із супровідним листом.
Звітність на паперових носіях засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера та відбитком печатки банка-агента.
10. Банк-агент припиняє виплати відповідно до умов договору і протягом двох робочих днів здійснює такі дії:
перераховує Фонду суму невиплачених коштів;
направляє остаточний звіт за встановленою формою (додаток 6) на паперових та електронних носіях;
направляє Перелік, складений у алфавітному порядку за прізвищами вкладників, із зазначенням суми та дати виплати відшкодування (додаток 5) на паперових та електронних носіях.
Остаточний звіт та Перелік подаються на паперових носіях (прошитих, пронумерованих), засвідчених підписами керівника і головного бухгалтера та відбитком печатки банку.
Дані на паперових та електронних носіях мають бути ідентичними.
11. Звіт та Перелік на електронних носіях подаються до Фонду у файлі з розширенням csv відповідно до структури згідно з додатками 5 та 6 до цього Положення.
Файли csv формуються за встановленими Правилами формування csv файлів (додаток 2).
Зазначені форми додатків мають використовуватися в усіх випадках здійснення виплат з поправками відповідно до конкретної ситуації та договорів.
12. Подання банком-агентом звітності, Переліку та інших документів до Фонду здійснюється або особисто вповноваженою особою банку-агента, або через Державне підприємство спеціального зв'язку.
13. Усі дані про виплати направляються до Фонду від імені банку-агента - юридичної особи.


5. Порядок ідентифікації вкладників або інших осіб, які звертаються за отриманням гарантованої суми відшкодування 

1. Ідентифікація вкладника або іншої особи, яка звертається за отриманням гарантованої суми відшкодування, здійснюється вповноваженими особами Фонду або банку - агента. 
2. Підставою для ідентифікації фізичної особи, яка має право на отримання гарантованої суми відшкодування, є такі документи:
для громадян України, які:
постійно проживають в Україні, - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України, або тимчасове посвідчення громадянина України, для малолітніх і неповнолітніх осіб, яким не виповнилося 16 років, - свідоцтво про народження;
виїжджають на постійне місце проживання за кордон, - паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про виїзд на постійне місце проживання за кордон;
постійно проживають за кордоном, - паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
для іноземних громадян, які:
постійно проживають в Україні, - паспортний документ з відміткою про наявність дозволу на постійне проживання;
тимчасово перебувають в Україні, - паспортний документ;
для осіб без громадянства, які:
постійно проживають в Україні, - посвідка на постійне проживання;
тимчасово перебувають в Україні, - паспортний документ;
для біженців - посвідчення біженця.
Паспортним документом іноземця та особи без громадянства є документ, що підтверджує громадянство іноземця або посвідчує особу без громадянства, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, дає право виїзду за кордон і визнаний Україною.
Фізичні особи - резиденти, крім паспорта або документа, що його замінює, додатково мають пред'явити документ про присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків та інших обов'язкових платежів, крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи та у паспортах яких є відмітка про наявність у них права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера.
3. Результат ідентифікації вкладника встановлюється після перевірки кожного окремого елемента інформації про вкладника. Такими елементами є:
прізвище, ім'я, по батькові;
ідентифікаційний номер (за наявності);
серія паспортного документа (за наявності);
номер паспортного документа;
дата видачі паспортного документа;
найменування або шифр органу, яким виданий паспортний документ.
4. Результат вважається позитивним у таких випадках:
за умови повної відповідності даних Реєстру (Списку) документам, наданим заявником;
у разі підтвердження факту зміни прізвища, імені, по батькові та даних паспортного документа вкладника довідками, виданими відповідними органами державної влади, засвідченими підписом посадової особи та відбитком печатки установи.
5. Шляхом наступної перевірки допускається підтвердження прав особи на отримання гарантованої суми відшкодування у разі виявлення певних невідповідностей (описок) в інформації про вкладника у Реєстрі (Списку) та наданих документах, а саме виявляється відповідність, невідповідність або неповна відповідність між кожним окремим елементом інформації Реєстру (Списку) та документами, наданими вкладником.
Не впливає на результат ідентифікації:
написання лапок або іншого символу замість апострофа (результат перевірки елемента вважається позитивним);
розбіжність у літерах І, Ї, И та Й, Е, Є та Э більше одного знака в написанні прізвища, імені та по батькові, наприклад: "Олександрівна - Александрівна", "Овсіївна - Овсівна", "Михаіл - Михаїл" (результат перевірки елемента вважається позитивним);
пропуск слів, написання абревіатурою або використання загальноприйнятих скорочень у найменуванні органу, яким виданий документ, наприклад: "відділенням - від.", "МВС - УМВС", "Амур-Нижньодніпровським - АНД", у даті видачі паспортного документа тощо (неповна відповідність);
розбіжність у даті видачі паспортного документа за умови відповідності серії, номера та найменування органу, яким виданий документ.
Залежно від поєднання результатів перевірок кожного окремого елемента остаточний результат ідентифікації вважається позитивним або негативним.
6. Якщо остаточний результат ідентифікації вкладника банком-агентом визнано негативним, виплата гарантованої суми відшкодування не здійснюється, та не пізніше наступного робочого дня банк-агент повідомляє про це Фонд шляхом направлення відповідного листа. 
Виплата зазначеній особі здійснюється тільки після отримання банком-агентом письмового повідомлення від Фонду про дозвіл щодо виплати коштів, яке надсилається Фондом протягом 15 днів з дня отримання листа від банку-агента. Якщо результат остаточної ідентифікації вкладника Фондом визнано негативним, Фонд, не пізніше наступного робочого дня, направляє відповідний запит ліквідатору учасника (тимчасового учасника) Фонду. Виплата гарантованої суми здійснюється після внесення ліквідатором протягом 10 днів з дня отримання запиту Фонду відповідних змін до Списку та подання їх до Фонду.
 

Начальник відділу
організації виплат та методології
вкладних операцій   
 
Т. П. Лінник Категорії розділу
Норматівні акти ФГВФО [14]
Отримати відшкодування [3]
   Доставка
Оплата
Реквізити
Партнери


© 2021 MKO info® - Рукоділля