Про затвердження Положення про застосування заходів впливу до учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб


Про затвердження Положення про застосування заходів впливу до учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

                                     (назва із змінами, внесеними згідно з рішенням адміністративної ради
                                             Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.04.2009 р. N 8)

                                Рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
                                                              від 14 листопада 2002 року N 11 
 

                                                  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
                                                               6 грудня 2002 р. за N 954/7242 
                             

                                                         Із змінами і доповненнями, внесеними
                               рішеннями адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
                                                              від 29 липня 2005 року N 40,
                                                              від 12 грудня 2005 року N 42,
                                                              від 9 квітня 2009 року N 8

Відповідно до статті 9 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА

1. Затвердити Положення про застосування заходів впливу до учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (додається). 
(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням адміністративної ради
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.04.2009 р. N 8)

2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на виконавчу дирекцію. 

3. Це рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства. 
 

Голова адміністративної ради  В. Кротюк 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 14 листопада 2002 р. N 11
(у редакції рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 9 квітня 2009 р. N 8)
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 грудня 2002 р. за N 954/7242


                                                                  ПОЛОЖЕННЯ 
про застосування заходів впливу до учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. Загальні положення

1. Це Положення, розроблене відповідно до вимог Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" (далі - Закон про Фонд), визначає підстави і порядок застосування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) до учасників (тимчасових учасників) Фонду заходів впливу.
2. У цьому Положенні терміни вживаються відповідно до визначень, наведених у Законі про Фонд.
3. Фонд має право застосовувати до учасників (тимчасових учасників) Фонду такі заходи впливу:
переводити банки, філії іноземних банків до категорії тимчасових учасників Фонду;
виключати банки, філії іноземних банків із числа учасників (тимчасових учасників) Фонду;
у разі виявлення допущених банком, філією іноземного банку порушень норм Закону про Фонд вносити пропозиції про застосування Національним банком України до такого учасника (тимчасового учасника) Фонду заходів впливу.
4. Заходи впливу застосовуються Фондом на підставі:
результатів аналізу дотримання учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду вимог Закону про Фонд та нормативно-правових актів Фонду;
результатів планових та позапланових перевірок учасників (тимчасових учасників) Фонду, що здійснюються Фондом;
інформації Національного банку України про застосування до учасників (тимчасових учасників) Фонду заходів впливу;
подання Національного банку України про відкликання банківської ліцензії на здійснення банківської діяльності.
5. Заходи впливу, що застосовуються Фондом до банків, філій іноземних банків, мають бути адекватними конкретним порушенням, які ними були допущені.
Вибір заходів впливу, які застосовуються до банків, філій іноземних банків та визначені абзацами другим та четвертим пункту 3 цієї глави, має здійснюватися з урахуванням:
характеру допущених банком, філією іноземного банку порушень;
причин, які зумовили виникнення виявлених порушень;
рівня достатності капіталу;
можливих негативних наслідків для вкладників і Фонду.
6. Переведення учасників Фонду до категорії тимчасових учасників Фонду та виключення із числа учасників (тимчасових учасників) Фонду здійснюються на підставі рішення адміністративної ради Фонду за поданням виконавчої дирекції Фонду.

2. Письмове попередження банку, філії іноземного банку про виявлені порушення 

1. У разі виявлення порушень Закону про Фонд та нормативно-правових актів Фонду Фонд може направити до банку, філії іноземного банку лист-попередження. 
2. Пропозиції щодо направлення до банку, філії іноземного банку листа-попередження подаються до виконавчої дирекції Фонду керівниками структурних підрозділів Фонду на підставах, викладених у абзацах другому та четвертому пункту 4 глави 1 цього Положення.
3. Лист-попередження підписується директором-розпорядником Фонду та направляється до банку, філії іноземного банку протягом трьох робочих днів після прийняття відповідного рішення виконавчої дирекції Фонду.
4. У листі-попередженні Фонд указує на виявлені порушення, визначає строк, протягом якого учасник (тимчасовий учасник) Фонду повинен усунути зазначені порушення, а також попереджає про застосування заходів впливу у разі неусунення банком, філією іноземного банку протягом визначеного строку хоча б одного із порушень, указаних у листі.
5. Учасник (тимчасовий учасник) Фонду протягом 5 робочих днів з дня отримання від Фонду листа-попередження зобов'язаний подати до Фонду план заходів, що будуть ужиті, із зазначенням строку усунення порушення. Строк виконання зобов'язання не повинен перевищувати 90 календарних днів або строк, визначений у листі-попередженні.
6. Після усунення вказаних у листі-попередженні порушень учасник (тимчасовий учасник) Фонду зобов'язаний протягом трьох робочих днів письмово повідомити про це Фонд.
7. Контроль за виконанням банком, філією іноземного банку вимог, що містились у листі-попередженні, здійснюється Фондом шляхом:
перевірки та аналізу виправленої звітності;
перевірки надходження до Фонду за звірками розрахунків сум зборів та донарахованих сум зборів та пені за результатами інспекційних перевірок;
проведення планових (позапланових) інспекційних перевірок учасників (тимчасових учасників).
8. У разі невиконання банком, філією іноземного банку вимог щодо усунення в установлені строки хоча б одного із зазначених у листі-попередженні порушень відповідний структурний підрозділ Фонду в строк, що не перевищує 5 робочих днів, має подати на розгляд виконавчої дирекції Фонду пропозиції щодо застосування заходів впливу.

3. Порядок та підстави застосування Фондом заходів впливу 

1. Підставами для переведення учасника Фонду до категорії тимчасового учасника є: 
невиконання учасником Фонду економічних нормативів мінімального рівня регулятивного капіталу (Н1), адекватності регулятивного капіталу/платоспроможності (Н2) та/або адекватності основного капіталу (Н3) відповідно до інформації Національного банку України, яка надається Фонду щомісяця, крім випадків повідомлення Національним банком України про прийняте рішення щодо капіталізації учасника Фонду;
зупинення та припинення для учасника Фонду здійснення банківських операцій щодо залучення вкладів (депозитів) фізичних осіб та/або відкриття і ведення поточних рахунків фізичних осіб, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них відповідно до розпорядження Національного банку України;
порушення учасником Фонду вимог Закону про Фонд, нормативно-правових актів, у тому числі стандартів Фонду, та неусунення порушень, зазначених у пункті 8 глави 2 цього Положення.
2. Переведення учасника Фонду до категорії тимчасових учасників Фонду оформлюється відповідно до вимог Положення про порядок ведення Реєстру учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням адміністративної ради Фонду від 12.02.2002 N 3, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.03.2002 за N 242/6530 (із змінами).
3. Банк, філія іноземного банку, переведені до категорії тимчасових учасників Фонду, зобов'язані:
провести інвентаризацію вкладів відповідно до Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб у тимчасових учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - квартальна форма звітності N 1-ТФ, затвердженої рішенням адміністративної ради Фонду від 14.10.2002 N 9, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11.11.2002 за N 886/7174 (із змінами), за станом на день отримання повідомлення про переведення до категорії тимчасових учасників Фонду та протягом п'яти робочих днів подати до Фонду результати інвентаризації;
протягом п'яти робочих днів після одержання повідомлення про переведення до категорії тимчасових учасників повернути Фонду свідоцтво учасника Фонду та отримати довідку тимчасового учасника Фонду;
наступного робочого дня після отримання від Фонду повідомлення про переведення до категорії тимчасових учасників розмістити в усіх своїх установах у приміщеннях, до яких мають доступ вкладники (на інформаційних дошках та/або в операційному залі, де здійснюються операції з приймання вкладів від фізичних осіб), інформацію про переведення до категорії тимчасових учасників;
зазначати в договорах, що укладаються з фізичними особами, за якими залучаються вклади (депозити), що Фонд не відшкодовує гарантовану суму за вкладами фізичних осіб, які залучені банком, філією іноземного банку після отримання повідомлення про переведення до категорії тимчасових учасників;
виконувати вимоги Інструкції про порядок формування бази даних про вкладників - фізичних осіб у учасниках (тимчасових учасниках) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженої рішенням адміністративної ради Фонду від 14.11.2002 N 13, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.12.2002 за N 956/7244 (із змінами).
4. У разі переведення учасника до категорії тимчасових учасників Фондом здійснюється інспекційна позапланова перевірка банку, філії іноземного банку.
5. Якщо підстави, викладені в пункті 1 глави 3 цього Положення, згідно з якими банк, філія іноземного банку були переведені до категорії тимчасових учасників, відпали, банк, філія іноземного банку мають право подати до Фонду клопотання про переведення до категорії учасників Фонду з документальним підтвердженням викладених обставин, яке розглядається виконавчою дирекцією протягом десяти робочих днів з дня отримання клопотання Фондом.
Адміністративна рада Фонду за поданням виконавчої дирекції Фонду приймає рішення про відновлення членства тимчасового учасника в статусі учасника Фонду.
Переведення банку, філії іноземного банку до категорії учасників Фонду оформлюється відповідно до вимог Положення про порядок ведення Реєстру учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням адміністративної ради Фонду від 12.02.2002 N 3, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.03.2002 за N 242/6530 (із змінами).
6. Підставою для виключення банку, філії іноземного банку з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду є подання Національного банку України про відкликання у банку, філії іноземного банку банківської ліцензії Національного банку України на здійснення банківської діяльності або припинення здійснення банком, філією іноземного банку операції щодо залучення вкладів фізичних осіб.
7. У разі неусунення банком, філією іноземного банку порушень, виявлених Фондом, у встановлений строк Фонд має право вносити пропозиції про застосування Національним банком України до такого учасника (тимчасового учасника) Фонду заходів впливу, передбачених статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність".
8. Пропозиція Фонду оформлюється у вигляді листа Фонду до Національного банку України із обов'язковим зазначенням найменування банку, філії іноземного банку і норм Закону про Фонд, які були порушені. Національний банк України розглядає звернення Фонду в терміни, установлені Законом про Фонд, та повідомляє Фонд про прийняте рішення.
 

Начальник відділу економічного
аналізу та поточного моніторингу                   Т. О. Раєвська   


(Положення в редакції рішення адміністративної ради
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 29.07.2005 р. N 40,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням адміністративної ради
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12.12.2005 р. N 42,
 у редакції рішення адміністративної ради
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.04.2009 р. N 8)
 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2009
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 - 2009


Категорії розділу
Норматівні акти ФГВФО [14]
Отримати відшкодування [3]
   Доставка
Оплата
Реквізити
Партнери


© 2021 MKO info® - Рукоділля