Про затвердження Правил надання звітності учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб


Про затвердження Правил надання звітності учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 

                                       (назва із змінами, внесеними згідно з рішенням адміністративної ради
                                             Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.04.2009 р. N 9)

                                      Рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
                                                                    від 14 листопада 2002 року N 12 

                                                    Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
                                                                 6 грудня 2002 р. за N 955/7243 

                                                       Із змінами і доповненнями, внесеними
                              рішеннями адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
                                                              від 20 червня 2003 року N 19,
                                                              від 15 серпня 2003 року N 21,
                                                              від 23 грудня 2004 року N 37,
                                                              від 12 вересня 2006 року N 49,
                                                              від 9 квітня 2009 року N 9

Відповідно до статті 9 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Правила надання звітності учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (додаються). 
(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням адміністративної ради
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.04.2009 р. N 9)

2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на виконавчу дирекцію. 

3. Це рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства. 
 

Голова адміністративної ради  В. Кротюк 


 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 14 листопада 2002 р. N 12
(у редакції рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 9 квітня 2009 р. N 9)
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 грудня 2002 р. за N 955/7243


                                                                  Правила 
надання звітності учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. Загальні положення

1. Ці Правила визначають вимоги до організації звітності, що подається до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду.
2. Ці Правила розроблені відповідно до вимог Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" та визначають перелік форм звітності, порядок і періодичність їх складання, терміни та способи подання до Фонду банками, філіями іноземних банків (додаток 1).
3. Форми звітності складаються з урахуванням норм міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, поширюються на банки, філії іноземних банків і є обов'язковими для виконання.
4. Інформаційний обмін між Фондом і Національним банком України здійснюється за умов і в терміни, визначені сторонами.

2. Загальні вимоги до складання і подання форм звітності 

1. Банки, філії іноземних банків складають звітність за формами та в порядку, визначеними відповідними нормативно-правовими актами Фонду. 
2. Для складання форм звітності використовуються дані бухгалтерського балансу, аналітичних рахунків бухгалтерського обліку.
3. Форми звітності, що подаються банками, філіями іноземних банків на паперових носіях, підписуються керівником і головним бухгалтером банку, філії іноземного банку або їх заступниками, а також працівником банку, філії іноземного банку, який є відповідальним за підготовку звіту.
Звітність, яка подається у вигляді електронних документів, має бути захищена засобами захисту інформації Національного банку України.
Звітність складається в одиницях, установлених для кожної форми окремо, з округленням сум до одиниць, зі збереженням підсумкових даних звітності і балансів.
4. Дані щодо сум у іноземній валюті у формах звітності наводяться в гривневому еквіваленті. Перерахування в національну валюту здійснюється за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на звітну дату.
5. Звітність за формами N 1-КБФ, 1-Ф, 1-ТФ подається до Фонду у вигляді електронних документів (структурованих файлів, опис яких наведений у додатках 2 та 3) у строки, визначені цими формами.
Розрахунок суми регулярного збору подається до Фонду у вигляді електронних документів та на паперових носіях у визначені строки. Дані на паперових носіях та їх електронна версія повинні бути ідентичними.
Розрахунок суми початкового збору та аудиторський звіт подаються до Фонду на паперових носіях. До Фонду подається оригінал аудиторського звіту. Аудиторський звіт, який складається відповідно до вимог законодавства України та Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті як Національні стандарти аудиту, має містити висновок аудитора та річну фінансову звітність, яка складена банком (філією іноземного банку) в обсязі, що відповідає вимогам Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 27.12.2007 N 480, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18.01.2008 за N 32/14723.
Подання банками, філіями іноземних банків звітності на паперових носіях та інших документів здійснюється через Державне підприємство спеціального зв'язку чи поштою рекомендованим листом.
6. Датою подання звітності вважається день її фактичного надходження до Фонду. Якщо дата подання звітності припадає на неробочий день, термін надання звітності переноситься на перший після вихідного (святкового) робочий день.
7. Керівник, головний бухгалтер (керівник підрозділу), працівник банку, філії іноземного банку, який є відповідальним за підготовку звіту, відповідають згідно із законодавством за достовірність, повноту та своєчасність надання інформації.

3. Контроль за дотриманням цих Правил 

1. Контроль Фонду за достовірністю звітності поєднує в собі логічний та арифметичний контроль. Загальна сума вкладів фізичних осіб, що відображається за станом на 31.12.xxxx та на 30.06.xxxx у звіті "Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб протягом ____ року", повинна збігатися з загальною сумою підсумків залишків на рахунках та нарахованих відсотків, що відображаються в базі даних банку, філії іноземного банку про вкладників - фізичних осіб. 
2. У разі виявлення Фондом чи банком, філією іноземного банку помилок у поданій звітності зміни до форм звітності та файлів уносяться не пізніше ніж через два робочих дні після терміну подання форми (або файла), визначеного цими Правилами.
3. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється:
пруденційно, шляхом виявлення помилок при складанні форм звітності та недотриманні принципів підготовки звітності;
шляхом проведених Фондом перевірок достовірності поданої банками, філіями іноземних банків звітності.
 

Начальник відділу економічного
аналізу та поточного моніторингу                  Т. О. Раєвська   Категорії розділу
Норматівні акти ФГВФО [14]
Отримати відшкодування [3]
   Доставка
Оплата
Реквізити
Партнери


© 2021 MKO info® - Рукоділля