Закон України “Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб” від 20.09.2001 р. № 2740-ІІІ
                                          Розділ III. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ КОШТІВ ФОНДУ 

                                              Стаття 21. Джерела формування коштів Фонду 

Джерелами формування коштів Фонду є: 
1) початкові збори з учасників Фонду;
(пункт 1 частини першої статті 21 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.11.2006 р. N 358-V)
2) регулярні збори з учасників (тимчасових учасників) Фонду;
3) спеціальні збори з учасників (тимчасових учасників) Фонду;
4) кошти, внесені Національним банком України в розмірі 20 мільйонів гривень;
41) щорічні внески Національного банку України від перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами у розмірі, встановленому законом;

(частину першу статті 21 доповнено пунктом 41
 згідно із Законом України від 31.10.2008 р. N 639-VI)

5) доходи, одержані від інвестування коштів Фонду в державні цінні папери України; 
6) кредити, залучені від Кабінету Міністрів України, Національного банку України, банків та іноземних кредиторів;
7) пеня, яку сплачують учасники (тимчасові учасники) Фонду за несвоєчасне або неповне перерахування зборів до Фонду;
8) доходи від депозитів, розміщених Фондом у Національному банку України.
Фонд є єдиним розпорядником коштів, акумульованих у процесі його діяльності.
Фонд має право придбавати та орендувати майно, необхідне для виконання його функцій, у межах кошторису витрат, затвердженого адміністративною радою і погодженого з Міністерством фінансів України та Національним банком України.
Кошти Фонду не включаються до Державного бюджету України.

                                            Стаття 22. Сплата початкового збору до Фонду 

Початковий збір до Фонду в розмірі одного відсотка зареєстрованого статутного капіталу банку (приписного капіталу філії іноземного банку) перераховується учасниками на рахунок Фонду протягом тридцяти календарних днів з дня одержання банківської ліцензії на здійснення банківської діяльності. 
(частина перша статті 22 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.11.2006 р. N 358-V)
Банки, створені в результаті реорганізації шляхом їх злиття, приєднання або перетворення (в разі сплати початкового збору до Фонду банками, які реорганізувалися), звільняються від сплати початкового збору та набувають усіх прав і обов'язків реорганізованих банків щодо участі у Фонді.

                                           Стаття 23. Сплата регулярного збору до Фонду 

Нарахування регулярного збору до Фонду здійснюється учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду двічі на рік по 0,25 відсотка загальної суми вкладів, включаючи нараховані за вкладами відсотки, за станом на 31 грудня року, що передує поточному, та 30 червня поточного року. 
Перерахування нарахованого регулярного збору здійснюється учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду щоквартально рівними частками до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

                                           Стаття 24. Сплата спеціального збору до Фонду 

Встановлення спеціального збору до Фонду здійснюється, якщо поточні доходи Фонду є недостатніми для виконання ним у повному обсязі своїх зобов'язань щодо обслуговування та погашення залучених кредитів, спрямованих на відшкодування коштів вкладникам учасників (тимчасових учасників) Фонду. Рішення про встановлення спеціального збору приймає адміністративна рада за погодженням з Національним банком України.
Внесення спеціального збору учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду проводиться у строки та згідно з умовами, встановленими адміністративною радою.
Частину третю статті 24 виключено

(згідно із Законом України
 від 31.10.2008 р. N 639-VI)

                                                     Стаття 25. Надання Фонду кредитів 

Для виконання Фондом покладених на нього завдань, за умови, що його фінансові можливості вичерпані, Кабінет Міністрів України надає Фонду кредит у грошовій формі або у вигляді державних цінних паперів. 
Ліміт кредитування на наступний рік визначається щорічно як десятикратний розмір надходжень від учасників (тимчасових учасників) Фонду за перше півріччя поточного року і передбачається Міністерством фінансів України в проекті закону про Державний бюджет України в грошовій формі або в правах на здійснення цільової емісії державних цінних паперів.
Фонд подає Міністерству фінансів України заявку про розмір ліміту кредитування і отримує в місячний строк підтвердження про включення до проекту закону про Державний бюджет України відповідних положень.
При отриманні Фондом кредиту від Кабінету Міністрів України у вигляді цінних паперів Фонд має право реалізувати їх на відкритому ринку, отримати кредит під заставу у банків, іноземних кредиторів, Національному банку України.
Національний банк України має право надавати Фонду кредити за обліковою ставкою, встановленою Національним банком України.

(частина п'ята статті 25 у редакції
 Закону України від 31.10.2008 р. N 639-VI)

                                                      Стаття 26. Контрольні функції Фонду 

Фонд здійснює перевірки розрахунків та контролює повноту і своєчасність перерахування зборів кожним учасником (тимчасовим учасником) Фонду. 
За несвоєчасне або неповне перерахування початкового, регулярного або спеціального зборів учасники (тимчасові учасники) протягом місяця сплачують пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від розміру не перерахованої суми за кожний день прострочення.

(частина друга статті 26 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.11.2006 р. N 358-V)

Для виконання своїх повноважень відповідно до цього Закону Фонд здійснює перевірки учасників (тимчасових учасників) Фонду, в тому числі і шляхом залучення незалежних експертів за рахунок коштів Фонду. Фонд має право брати участь у перевірках, які здійснюються Національним банком України, з питань, що належать до компетенції Фонду відповідно до цього Закону. 

                                                            Стаття 27. Заходи впливу 

Фонд зобов'язаний порушити перед Національним банком України питання про застосування до учасника (тимчасового учасника) Фонду заходів впливу у разі порушення ним норм цього Закону. 
Національний банк України зобов'язаний розглянути звернення Фонду протягом 10 днів із дня його одержання.
У разі невиконання учасником (тимчасовим учасником) Фонду вимог частини третьої статті 6 цього Закону, керівники банку, філії іноземного банку підлягають адміністративній відповідальності відповідно до закону.

(частина третя статті 27 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.11.2006 р. N 358-V)

Фонд має право застосовувати до учасників Фонду такі заходи впливу: 
(абзац перший частини четвертої статті 27 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.11.2006 р. N 358-V)
1) переводити учасників до категорії тимчасових учасників Фонду;
(пункт 1 частини четвертої статті 27 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.11.2006 р. N 358-V)
2) виключати банки, філії іноземних банків з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду;
(пункт 2 частини четвертої статті 27 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.11.2006 р. N 358-V)
3) в разі виявлення допущених учасником порушень норм цього Закону вносити пропозиції про застосування Національним банком України до такого учасника заходів виливу.
(пункт 3 частини четвертої статті 27 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.11.2006 р. N 358-V)

                    Стаття 28. Переведення учасника Фонду до категорії тимчасових учасників Фонду 

(назва статті 28 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 16.11.2006 р. N 358-V)
Переведення учасників Фонду до категорії тимчасових учасників Фонду здійснюється рішенням адміністративної ради, за поданням виконавчої дирекції Фонду, в разі порушення учасниками Фонду вимог цього Закону, нормативно-правових актів та стандартів Фонду. Повідомлення про прийняття такого рішення надсилається банку та Національному банку України.

(частина перша статті 28 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.11.2006 р. N 358-V)

Фонд не відшкодовує гарантовану суму за вкладами фізичних осіб, які залучаються банком, філією іноземного банку, переведеними до категорії тимчасового учасника Фонду, які залучені ними з дати отримання повідомлення про переведення їх до категорії тимчасового учасника Фонду. 

(частина друга статті 28 у редакції
 Закону України від 16.11.2006 р. N 358-V)

Учасник Фонду, переведений до категорії тимчасового учасника Фонду, зобов'язаний: 

(абзац перший частини третьої статті 28 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.11.2006 р. N 358-V)

а) на другий день після отримання від Фонду повідомлення про переведення його до категорії тимчасового учасника Фонду розмістити у всіх приміщеннях, до яких мають доступ вкладники, інформацію про переведення його до категорії тимчасового учасника Фонду; 
б) попереджати у письмовій формі фізичних осіб при укладенні з ними нових угод на залучення вкладів, що Фонд не гарантує відшкодування за цими вкладами на умовах, визначених цим Законом.
Учасник Фонду, переведений до категорії тимчасового учасника Фонду, не сплачує регулярний збір до Фонду по вкладах, які залучені ним з дати отримання повідомлення про переведення його до категорії тимчасового учасника Фонду.

(частина четверта статті 28 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.11.2006 р. N 358-V)

   Стаття 29. Виключення банку, філії іноземного банку з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду 

(назва статті 29 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 16.11.2006 р. N 358-V)

Фонд має право виключити банк, філію іноземного банку з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду в разі відкликання ліцензії Національного банку України на здійснення банківської діяльності або в разі припинення здійснення банком, філією іноземного банку операції щодо залучення вкладів фізичних осіб. 

(частина перша статті 29 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.11.2006 р. N 358-V)

Виключення банку, філії іноземного банку з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду не позбавляє вкладників, вклади яких були залучені до дня отримання банком, філією іноземного банку повідомлення про переведення банку, філії іноземного банку до категорії тимчасових учасників, права на відшкодування таких вкладів у разі настання їх недоступності відповідно до цього Закону. 

(частина друга статті 29 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.11.2006 р. N 358-V)

Розділ IV. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДУ НА ВІДШКОДУВАННЯ КОШТІВ ЗА ВКЛАДАМИ 

                                        Стаття 30. Право на відшкодування коштів за вкладом 

Вкладники набувають право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в грошовій одиниці України з дня настання недоступності вкладів. 

      Стаття 31. Порядок визначення вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами 

Ліквідатор учасника (тимчасового учасника) Фонду має надати Фонду протягом двадцяти робочих днів з дня настання недоступності вкладів повний перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами, із визначенням їх розрахункової суми, яка підлягає відшкодуванню відповідно до цього Закону. 
На підставі одержаного від ліквідатора учасника (тимчасового учасника) Фонду переліку вкладників із визначенням розрахункової суми, яка підлягає відшкодуванню за рахунок коштів Фонду. Фонд у місячний строк перевіряє подані розрахунки з урахуванням вимог статті 4 цього Закону та приймає рішення про відшкодування коштів вкладникам.
Фонд протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про відшкодування Фондом коштів за вкладами фізичних осіб повідомляє вкладників через офіційні засоби масової інформації.
З дня настання недоступності вкладів припиняється нарахування відсотків за ними.

                    Стаття 32. Розрахунки з вкладниками учасників (тимчасових учасників) Фонду 

Порядок відшкодування Фондом коштів за вкладами фізичних осіб затверджується адміністративною радою Фонду. 
Відшкодування за вкладами здійснюється в готівковій або безготівковій формі.
Фонд за запитом ліквідатора учасника (тимчасового учасника) Фонду у письмовому вигляді надає необхідну інформацію про розмір відшкодованих коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду.
Виплата Фондом гарантованої суми відшкодування через визначені банки-агенти здійснюється протягом трьох місяців з дня настання недоступності вкладів. У разі ліквідації системоутворюючого банку цей строк може бути продовжено до шести місяців.
Відшкодування за вкладами можуть сплачуватися іншим особам згідно з законодавством України (за довіреністю, заповітом тощо). Строк позовної давності по зверненнях вкладників становить три роки.

                                          Стаття 33. Набуття Фондом права кредитора 

Фонд набуває право кредитора щодо учасника (тимчасового учасника) Фонду на всю суму, що підлягає відшкодуванню, з дня настання недоступності вкладів. 

                                                     Розділ V. ОСОБЛИВІ ПОЛОЖЕННЯ 
                         

                                      Стаття 34. Початок відшкодування коштів за вкладами

Фонд розпочинає здійснення своїх функцій щодо відшкодування вкладникам учасника (тимчасового учасника) Фонду коштів за вкладами в установленому відповідно до цього Закону розмірі з дня набрання чинності цим Законом. 

                                               Стаття 35. Обмеження діяльності Фонду 
Фонду забороняється здійснення діяльності, яка не передбачена цим Законом.

                                                      Стаття 36. Ліквідація Фонду 

Ліквідація Фонду здійснюється в установленому законом порядку. 
Кошти Фонду, які залишилися після його ліквідації, перераховуються до Державного бюджету України.

                                                    Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 
2. Цим Законом повністю врегульовані питання діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, створеного відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 1998 року N 996 "Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб - вкладників комерційних банків України".

3. Дія цього Закону не поширюється на відкрите акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" (до прийняття відповідного закону).
4. Законодавчі акти України до приведення їх у відповідність із цим Законом діють у частині, що не суперечить йому.
5. Внести зміни до таких законів України:
1) у Законі України "Про систему оподаткування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 16, ст. 119, N 22, ст. 159; 1998 р., N 14, ст. 60, N 20, ст. 104; 1999 р., N 5 - 6, ст. 39, N 7, ст. 47, N 20 - 21, ст. 192, N 26, ст. 215, N 51, ст. 455; 2000 р., N 20, ст. 149, N 36, ст. 298):
статтю 1 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"Встановлення і скасування спеціального збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, розмір та механізм справляння цього збору здійснюються відповідно до Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб".
У зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно частинами п'ятою - сьомою;
перше речення частини третьої статті 2 викласти в такій редакції:
"Державні цільові фонди включаються до Державного бюджету України, крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Пенсійного фонду України та Фонду соціального страхування України";
у статті 14:
частину першу доповнити пунктом 25 такого змісту:
"25) збори до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (початковий, регулярний, спеціальний)";
доповнити статтю новою частиною такого змісту:
"5. Спеціальний збір до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, зазначений у пункті 25 частини першої цієї статті, встановлюється у порядку, визначеному Законом України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб";
2) пункт 1 частини першої статті 31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42 - 43, ст. 378) доповнити після підпункту "б" новим підпунктом такого змісту:
"в) витрати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що пов'язані з набуттям ним прав кредитора щодо банку, - у розмірі всієї суми відшкодування за вкладами фізичних осіб".
У зв'язку з цим підпункт "в" вважати підпунктом "г";
3) у Законі України "Про банки та банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30):
статтю 87 доповнити новими частинами такого змісту:
"Національний банк України зобов'язаний протягом двох днів після прийняття рішення про ліквідацію банку повідомити про це Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
У разі оскарження в судовому порядку рішення Національного банку про ліквідацію банку Національний банк України повідомляє про це Фонд гарантування вкладів фізичних осіб";
пункт 3 частини другої статті 93 викласти в такій редакції:
"3) відповідно до вимог нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надає Фонду протягом двадцяти робочих днів із дня настання недоступності вкладів повний перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами, із визначенням їх розрахункової суми, що підлягає відшкодуванню";
4) частину першу статті 42 Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238; 2000 р., N 14 - 15 - 16, ст. 121, N 29, ст. 230, N 42, ст. 351; 2001 р., N 35 - 36, ст. 30) доповнити після пункту 1 новим пунктом такого змісту:
"2) надає кредити Фонду гарантування вкладів фізичних осіб під заставу цінних паперів за ціною не нижче індексу інфляції терміном на 5 років".
У зв'язку з цим пункти 2 - 14 вважати відповідно пунктами 3 - 15.
6. Кабінету Міністрів України:
протягом одного місяця підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
7. Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, створеному відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 1998 року N 996 "Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб - вкладників комерційних банків України", привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 

Президент України  Л. КУЧМА 
м. Київ
20 вересня 2001 року
N 2740-III    


 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2009
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 - 2009Категорії розділу
Норматівні акти ФГВФО [14]
Отримати відшкодування [3]
   Доставка
Оплата
Реквізити
Партнери


© 2021 MKO info® - Рукоділля