ВИПЛАТА ГАРАНТОВАНОЇ СУМИ ВIДШКОДУВАННЯ


                                              ВИПЛАТА ГАРАНТОВАНОЇ СУМИ ВIДШКОДУВАННЯ

....................................................................................

Вкладники набувають право на одержання гарантованої суми вiдшкодування коштiв за вкладами за рахунок коштiв Фонду в грошовiй одиницi України з дня призначення лiквiдатора учасника (тимчасового учасника) Фонду.

                                                                  Гарантiї за вкладом

Фонд гарантує кожному вкладнику учасника (тимчасового учасника) Фонду відшкодування коштів за його вкладами в розмірі вкладів, з урахуванням відсотків, на день призначення ліквідатора, але не більше визначеної чинним законодавством України гарантованої суми..

У разі розміщення вкладником в одному учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду кількох вкладів Фонд гарантує відшкодування коштів за такими вкладами, з урахуванням відсотків, у розмірі загальної суми вкладів за станом на день призначення ліквідатора, але не більше визначеної чинним законодавством України гарантованої суми.

Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним (обмінним) курсом Національного банку України на день призначення ліквідатора банку, філії іноземного банку.

                                                             Розрахунки з вкладниками


Фонд здійснює виплати гарантованих сум відшкодувань за вкладами протягом трьох місяців з дня призначення ліквідатора учасника (тимчасового учасника) Фонду за даними списку, отриманого від ліквідатора.
Фонд повідомляє вкладників через офіційні засоби масової інформації про порядок виплат гарантованої суми відшкодування: початок та періоди виплат, назву банку-агента Фонду, через який здійснюються виплати.
В цей період вкладники звертаються безпосередньо до банку-агента.

Для отримання гарантованої суми вiдшкодування у банку-агентi вкладникам потрiбно пред'явити:
- паспорт або документ, що його замінює;
- довiдку органу державної податкової служби про присвоєння iдентифiкацiйного номера фiзичної особи - платника податку (резидента).

Вiдшкодування за вкладами можуть виплачуватися iншим особам згiдно з законодавством України на пiдставi документiв про право на спадщину, довiреностi тощо.

Вiдшкодування за вкладами здiйснюється в готiвковiй або безготiвковiй формi безкоштовно для вкладника.

Вкладникам, якi з будь-яких причин не звернулись до банку-агента Фонду протягом зазначених трьох мiсяцiв, необхiдно спочатку звернутися до Фонду та надати:
- заяву довiльної форми про виплату гарантованої суми вiдшкодування з зазначенням фактичного мiсця проживання, особистим пiдписом та датою;
- копiю довiдки органу державної податкової служби про присвоєння iдентифiкацiйного номера фiзичної особи - платника податку (резидента);
- копiю паспорта або документа, що замiнює його (сторiнки, що мiстять прiзвище, iм'я, по батьковi, iнформацiю про номер документу, ким виданий, дату видачi, мiсце проживання). Вкладники-нерезиденти повиннi вказати в заявi адресу, за якою вони проживають в Українi.

Якщо вiдшкодування виплачується iншим особам за довiренiстю, свiдоцтвом на право про спадщину тощо, то довiрена особа (спадкоємець), крiм вищезазначених документiв, подає до Фонду нотарiально завiрену копiю довiреностi на отримання коштiв або свiдоцтва про право на спадщину (рiшення суду). В своїй заявi довiрена особа (спадкоємець) вказує реквiзити власника рахунку (прiзвище, iм'я, по батьковi та адресу за мiсцем проживання).

Якщо вiдшкодування виплачується батькам або опiкунам , окрiм зазначених документiв одного з батькiв або опiкунiв, надсилається копiя свiдоцтва про народження дитини. У разi опiки додатково надсилається також оформлений згiдно з чинним законодавством документ, про те, що дана особа на момент здiйснення виплат є опiкуном.

Фонд за результатами розгляду письмових звернень вiд вкладникiв здiйснюватиме виплати iндивiдуальними переказами. Фондом буде направлено на вказану в заявi адресу повiдомлення з iнформацiєю про дату перерахування коштiв та назву банка-агента, в якому можна отримати кошти.

Строк позовної давностi по зверненнях вкладникiв до Фонду щодо отримання гарантованої суми вiдшкодування становить три роки.

Для отримання більш детальної інформації про систему гарантування вкладів фізичних осіб в Україні звертайтесь за телефоном: 0-800-308-108 (дзвінки по Україні безкоштовні зі стаціонарних телефонів).Категорії розділу
Норматівні акти ФГВФО [14]
Отримати відшкодування [3]
   Доставка
Оплата
Реквізити
Партнери


© 2021 MKO info® - Рукоділля