Базельські Основні Принципи


                                          БАЗЕЛЬСЬКИЙ КОМІТЕТ З ПИТАНЬ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ 

                     Основні Принципи ефективного банківського нагляду (Базельські Основні Принципи) 

Вступ

1. Цей документ є переглянутою версією Основних Принципів ефективного банківського нагляду, які були вперше опубліковані Базельським комітетом зпитань банківського нагляду у вересні 1997 року(1). Разом з Методологічними Роз’ясненнями до Основних Принципів ефективного банківського нагляду(2) ці Основні Принципи використовуються країнами у якості стандартів пруденційного регулювання і нагляду для оцінки якості систем нагляду та пруденційного регулювання, а також для планування діяльності у цій сфері з метою досягнення базового рівня ефективної та надійної практики наглядової та регулятивної політики. Вони також використовуються Міжнародним Валютним Фондом та Світовим Банкомуконтексті Програми Оцінки Фінансового Сектору в цілях оцінки поточної ситуації того, як та чи інша країна виконує ці принципи. Проте, починаючиз 1997 року, відбулися значні зміни у системі банківського регулювання, було накопичено значний досвід у сфері впровадження Основних Принципів в кожній конкретній країні, з’явилися нові аспекти регуляторної політики. Така оцінка виявила слабкі місця в існуючій системі банківського нагляду і регулювання і дозволила закласти основу для виправних дій державних органів і банківського нагляду. Все це знайшло відбиття у нових публікаціях, що видаються Базельським Комітетом. Нові розробки зробили необхідним перегляд Основних Принципів ефективного банківського нагляду та пов’язаних з ними Методологічних Роз’яснень. 

2. ПрипереглядіОсновнихПринципівефективногобанківськогонаглядутаМетодологічних роз’яснень до них Комітет мав на меті забезпечення неперервності та можливості  порівняння нового варіанту з варіантом 1997 року. Варіант, прийнятий у 1997 році, працював досить добре, і показав, що він гідно пройшов випробування часом. Таким чином, 
метою було не стільки радикально переписати Основні Принципи, а радше сконцентруватися на тих аспектах, де необхідно здійснити гармонізацію існуючого варіанту таким чином, щоб забезпечити неперервність та послідовність їх застосування та дії. Перегляд жодним чином не ставить підсумнів и чинність попередньо проведеної роботи, не 
знижує рейтинг країн та не може суттєво змінити програми реформ, що базуються на варіанті 1997 року. 

3. Іншою метою перегляду було покращення, тамдецеможливо, відповідності Основних Принципів ефективного банківського нагляду та відповідних стандартів щодо безпеки та запобігання відмиванню брудних коштів а також прозорості. У той же час, основні 
_______________________________
1
 Базельський комітет з питань банківського нагляду – це комітет наглядових установ, заснований керівниками центральних банків країн-членів Групи 10 у 1975 році. Він складається з представників вищого керівництва наглядових органів та центральних банків Бельгії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Люксембургу, Нідерландів, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії та Сполучених Штатів Америки. Зазвичай його засідання відбуваються у Банку Міжнародних Розрахунків, уБазелі, де знаходиться постійний секретаріат. 

2

Окрімсамих Принципів Комітет розробив більш детальні інструкції щодо оцінки відповідності окремим Принципам, що містятьсяу документі під назвою Методологічні роз’яснення до Основних принципів, який в перше був опублікований у 1999році, та що також був оновлений у процесі перегляду Основних принципів ефективного банківського нагляду.


принципи, щостосуютьсяокремихфінансовихсекторів, булирозроблені, маючинаметі приділити основну увагу ключовим ризикам та пріоритетним напрямкам банківського  нагляду, якієвідміннимидлярізнихсекторів, таузаконититаківідмінності. 

4. У цілях здійснення перегляду Комітет тісно співпрацював та проводив спільні консультації з Групою Взаємодії з питань Основних Принципів, робочою групою, доскладу 
якої входять керівники наглядових установ-членів Комітету, наглядових органів країн, щоне входять до Групи 10, а також представники Міжнародного валютного фонду таСвітового банку. У процесі роботи над проектом Комітет також проводив консультації з іншими міжнародними органами, що встановлюють стандарти, такими як Міжнародна асоціація органів нагляду за страховою діяльністю (IAIS), Міжнародна організація комісій з цінних паперів (IOSCO), Фінансова комісія з проблем відмивання капіталів (FATF) та Комітет з питань платіжних та розрахункових систем (CPSS). Регіональні групи наглядових органів також запрошувалися для обговорення.( 3) Перед закінченням роботи над кінцевим варіантом тексту Комітет провів розширені консультації, до участі у яких були запрошені національні наглядові органи, центральні банки, міжнародні торгові організації та інші зацікавлені сторони. 

Основні принципи ефективного банківського нагляду 

5. Основні принципи ефективного банківського нагляду є базовими стандартами для здійснення виваженої та ефективної політики нагляду та вважаються універсальними.4 Базельський Комітет з питань банківського нагляду розробив Основні Принципи та Методологічні роз’яснення до Основних Принципів, маючи на меті забезпечити підсилення глобальної фінансової системи. Недоліки та слабкі місця убанківській системі будь-якої країни, незалежновідтого, чиєвонакраїною, що розвивається, чи е кономічно розвиненою країною, можуть створити загрозу фінансовій стабільності не тільки в середині такої країни, а й на міжнародному фінансовому ринку. Базельський Комітет з питань банківського наглядувважає, що застосування Основних Принципів ефективного банківського нагляду усіма країнами буде значним кроком на шляху до покращення фінансової стабільності у кожній окремій країні та в усьому світі, атакож забезпечить надійний фундамент для подальшого розвитку ефективних систем нагляду. 

6. Основні принципи ефективного банківського нагляду, розроблені Базельським комітетом з питань банківського нагляду, включають в себе 25 принципів, необхідних для того, щоб система нагляду булае фективною. Ці принципи стосуються наступних речей:5 

 • Принцип 1. Цілі, незалежність, повноваження, прозорість та співробітництво: 
 Ефективна система банківськогонагляду повинна мати чітко визначені обов`язки і цілі для кожного органу, задіяного у нагляді за діяльністю банків. Кожен такий орган 
________________________________

(3) Арабський Комітет з питань банківського нагляду, Асоціація наглядових органів, що здійснюють нагляд за діяльністю банків Північної та Південної Америки (ASBA), Карибська Група органів банківського нагляду, Комітет Європейських органів банківського нагляду (CEBS), Робоча група з питань банківського нагляду Асоціації банківкраїн Східної Азіїта Океанії (EMEAP), Група органів банківського нагляду країн Центральної та Східної Європи, Група органів банківського нагляду франкомовних країн, Комітет Ради з питань взаємодії органів банківського нагляду країн Персидської затоки, Ісламський комітетз питаньфінансових послуг, Група органівнагляду за діяльністю офшорних банків, Регіональна наглядова група Центральної Азіїта Закавказзя, Підкомітет з питань банківського нагляду Співдружності розвитку Південної Африки (SADC), Форум  органів банківського нагляду Організації центральних банківПівденно-СхідноїАзії, Австралії таНової Зеландії (SEANZA), Комітет органів банківського нагляду у Західній та Центральній Африці та Асоціація органів нагляду за діяльністю фінансових установ країн Тихоокеанського регіону. 

(4) Основні принципи ефективного банківського нагляду вважаються орієнтовним набором мінімальних стандартів для здійснення ефективної та виваженої наглядової політики; національні органи влади можуть вживати додаткові заходи, які вони вважають занеобхідне для досягнення належної ефективності нагляду всвоїх країнах. 
(5) Інші визначення та пояснення щодо змісту Основних Принципів надаютьсяу Методологічних роз’ясненнях до Основних
Принципів ефективного банківського нагляду.


повинен мати операційну незалежність, прозорі процеси, надійне управління і адекватні ресурси та бути зобов’язаним звітуватися завиконання своїхобов’язків. 
  Також необхідною є відповідна законодавча база для здійснення банківського нагляду, включаючи положення щодо надання дозволу на діяльність банківських  установі здійснення постійного нагляду за ними; повноваження вирішувати питання дотримання законів, а також проблеми безпеки і надійності та правового захисту працівників нагляду. Мають бути запроваджені засоби обміну інформацією між органами нагляду та захисту конфіденційності такої інформації. 


  Принцип 2. Дозволені види діяльності: Дозволені види діяльності установ, які підлягають ліцензуванню і нагляду як банки, мають бути чітко визначені, авживання слова "банк” у назвах має контролюватися якомога ширше. 

• Принцип 3. Критерії ліцензування: Орган, що здійснює ліцензування, повинен мати повноваження встановлювати критерії і відхиляти заяви від установ, які не відповідають встановленим стандартам. Процес ліцензування, як мінімум, має складатися з оцінки структури власності і управління банку та його розширеної групи, включаючи придатність і відповідність директорів і вищого керівництва, оцінки стратегічного і операційного плану банку, внутрішнього контролю і  управління ризиками, а також прогнозованого фінансового стану, у тому числі капітальної бази. У разі, якщо пропонованим власником або материнською організацією є іноземний банк, необхідно отримати попередню згоду від органу нагляду країни походження банку. 

• Принцип 4. Передача часток істотної участі: Органна гляду має повноваження розглядати і відхиляти будь-які пропозиції щодо передачі іншим сторонам часток істотної участі або контрольних пакетів акцій в існуючих банках, які знаходяться в прямому або опосередкованому володінні. 

продовженняКатегорії розділу
Грошово-кредитна політика [3]
Принципи банківського нагляду [5]
   Доставка
Оплата
Реквізити
Партнери


© 2021 MKO info® - Рукоділля