Безготівкові розрахунки

   
Нове у функціонуванні рахунків клієнтів банків
Інформація про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків
Нормативно-правові акти, що підготовлені Департаментом платіжних систем

                                             Функціонування рахунків клієнтів банків

Основними законодавчими актами, що регулюють порядок відкриття, використання і закриття рахунків клієнтів банків є:

Цивільний кодекс України. Параграф 3 глави 71 регулює відносини між банком і вкладником при укладанні договору банківського вкладу. Глава 72 визначає взаємовідносини між банком та клієнтом при відкритті банківського рахунку.

Господарський кодекс України. Розділ II визначає основи діяльності суб'єктів господарювання. Параграф 1 глави 35 визначає особливості правового регулювання фінансової діяльності, в тому числі - банківської.

Закон України від 20.05.99 № 679 "Про Національний банк України”. Статтею 7 цього Закону визначено, що Національний банк України встановлює для банків правила проведення банківських операцій.

Закон України від 05.04.2001 № 2346 "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”. Стаття 6 цього Закону визначає коло осіб, яким банки мають право відкривати рахунки, а також орган (Національний банк України), який встановлює порядок відкриття банками рахунків та їх режими. Види рахунків, що можуть відкриватися банками, встановлюються статтею 7 Закону.

Закон України від 07.12.2000 № 2121 "Про банки і банківську діяльність”. Глава 11 цього Закону встановлює обов'язок банків ідентифікувати клієнтів, які відкривають рахунки та осіб, уповноважених діяти від імені зазначених клієнтів.

Закон України від 28.11.2002 № 249 "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”. Статтею 4 цього Закону визначено, що банки є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які відповідно до статті 5 зобов'язані проводити ідентифікацію особи, яка здійснює фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, або відкриває рахунок (в тому числі депозитний). Ідентифікація осіб, що здійснюють фінансові операції, здійснюється згідно з вимогами статті 6 цього Закону.

Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затверджене постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 № 516 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29.12.2003 за № 1256/8577 (зі змінами). Цим Положенням регулюється загальний порядок залучення банками України грошових коштів (як у національній, так і в іноземній валюті) або банківських металів від юридичних та фізичних осіб на їх поточні, вкладні (депозитні) рахунки та розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів.

Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, зі змінами, (далі - Інструкція).

Інструкція регулює правовідносини, що виникають під час відкриття банками поточних і вкладних (депозитних) рахунків у національній та іноземних валютах суб'єктам господарювання, фізичним особам, іноземним представництвам, нерезидентам – інвесторам, виборчим блокам політичних партій і визначає:

1. Загальні вимоги до функціонування рахунків, якими, зокрема передбачено, що банки відкривають своїм клієнтам за договором банківського рахунку поточні рахунки, за договором банківського вкладу – вкладні (депозитні) рахунки. До поточних також належать рахунки за спеціальними режимами їх використання, що відкриваються у випадках, передбачених законами України або актами Кабінету Міністрів України; поточні рахунки типу "Н”, що відкриваються в національній валюті офіційним представництвам і представництвам юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю на території України; поточні рахунки типу "П”, що відкриваються в національній валюті постійним представництвам; карткові рахунки, що відкриваються для обліку операцій за платіжними картками відповідно до вимог цієї Інструкції; поточні рахунки виборчих фондів.

2. Порядок ідентифікації клієнтів при відкритті рахунку в банку, зокрема наведено перелік документів, які є підставою для здійснення ідентифікації клієнта – фізичної особи, його довіреної особи, а також особи, яка уповноважена діяти від імені клієнта – юридичної особи.

3. Порядок відкриття поточних рахунків у національній та іноземних валютах суб'єктам господарювання.

4. Особливості відкриття поточних рахунків окремим категоріям клієнтів банків, зокрема для забезпечення спільної діяльності, яка здійснюється на підставі договорів (контрактів) без утворення юридичної особи, для формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу, пайового або неподіленого фонду) суб'єкта господарювання – юридичної особи (крім банків), для формування статутного капіталу новостворюваного банку, для забезпечення діяльності приватного нотаріуса або адвоката.

5. Порядок використання коштів за поточними рахунками суб'єктів господарювання.

6. Порядок відкриття поточних рахунків фізичним особам, зокрема поточних рахунків на ім'я малолітніх осіб, неповнолітнім особам, на користь третьої особи, на ім'я іншої фізичної особи на підставі довіреності.

7. Порядок використання коштів за поточними рахунками фізичних осіб. Звертаємо увагу на обмеження режимів функціонування поточних рахунків фізичних осіб – нерезидентів та рахунків фізичних осіб – резидентів в іноземній валюті. Також встановлено заборону використання поточних рахунків фізичних осіб для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності (при цьому відповідальність за використання поточного рахунку фізичної особи для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, покладено на власника рахунку).

8. Особливості відкриття карткових рахунків. Слід зазначити, що операції за картковими рахунками здійснюються з урахуванням особливостей, визначених відповідними нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють здійснення операцій із застосуванням платіжних карток.

9. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків суб'єктам господарювання та використання коштів за цими рахунками. Особливістю використання коштів за цими рахунками є те, що кошти на вкладний (депозитний) рахунок суб'єкта господарювання перераховуються з його поточного рахунку і після настання обставин їх повернення, визначених договором банківського вкладу, повертаються на поточний рахунок суб'єкта господарювання, крім випадків, передбачених законодавством України. Проведення розрахункових операцій за вкладними (депозитними) рахунками суб'єктів господарювання, крім операцій, пов'язаних з реалізацією майнових прав на суму вкладу (депозиту), відповідно до укладених договорів застави та законодавства України, а також видача коштів готівкою з вкладного (депозитного) рахунку суб'єкта господарювання забороняються.

10. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків фізичним особам (на ім'я малолітніх осіб, неповнолітніми особами, на користь третьої особи, на ім'я іншої фізичної особи на підставі довіреності) і використання коштів за цими рахунками. У разі відкриття вкладного (депозитного) рахунку на користь третьої особи ця особа набуває права вкладника з часу пред'явлення нею до банку першої вимоги, що випливає з прав вкладника, або вираження нею іншим способом наміру скористатися такими правами. До набуття особою, на користь якої відкрито вкладний (депозитний) рахунок, прав вкладника ці права належать особі, яка відкрила вкладний (депозитний) рахунок.

11. Порядок відкриття поточних рахунків типу "Н" у національній валюті та використання коштів за цими рахунками. Такі рахунки відкриваються банком офіційним представництвам, представництвам юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються на території України підприємницькою діяльністю, представництвам іноземних банків, організаціям і установам, які згідно з чинними міжнародними договорами України та законодавством України залучаються до здійснення програм або проектів міжнародної допомоги чи міжнародної технічної допомоги, військовим частинам Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України, які одержують для свого утримання бюджетні кошти за кошторисами Міністерства оборони Російської Федерації.

12. Порядок відкриття поточних рахунків типу "П” у національній валюті та використання коштів за цими рахунками. Такий рахунок відкривається постійним представництвам, якими є представництва юридичних осіб-нерезидентів, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність нерезидента на території України.

13. Порядок відкриття поточних рахунків в іноземній валюті іноземним представництвам і використання коштів за цими рахунками.

14. Порядок відкриття поточних рахунків у національній та іноземних валютах установам міжнародних організацій і використання коштів за цими рахунками.

15. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків іноземним представництвам і використання коштів за цими рахунками.

16. Порядок відкриття рахунків нерезидентам-інвесторам і використання коштів за цими рахунками.

17. Порядок відкриття, використання та закриття поточних рахунків виборчих фондів кандидатів на пост Президента України, політичних партій, виборчих блоків політичних партій, кандидатів у народні депутати від яких зареєстровано в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах.

18. Вимоги до заповнення картки із зразками підписів.

19. Порядок зміни рахунків клієнтів, коли закриття раніше відкритих рахунків з одночасним відкриттям нових рахунків клієнтів відбувається не за їх ініціативою, в результаті чого змінюються всі або окремі (один або кілька) банківські реквізити клієнтів – назва банку, код банку, номер рахунку, валюта рахунку.

20. Порядок закриття рахунків клієнтів банків, зокрема, визначено підстави закриття поточних рахунків клієнтів банків.


Категорії розділу
Безготівкові розрахунки [4]
Платіжні картки [2]
Міжбанківські розрахунки [4]
Національна Система Масових Електронних Платежів [7]
Додаткові матеріали [1]
   Доставка
Оплата
Реквізити
Партнери


© 2021 MKO info® - Рукоділля